HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 961.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

J • .
13
_ September). - En heb je nu werk gevonden?-Ja, aardap- _
U pelrooien; de rooier krijgt 60 cts. de vrouw voor het opzoeken
40 cts., maar we moeten ’s morgens om vier uur al weg en
komen ’s avonds acht uur weer thuis, zoodat we de kinders
ergens anders moeten brengen en dat gaat er weer af. Dat
à duurt een week of drie en dan is alle werk op; reken maar
gerust tot Februari of Maart toe en bij een strengen winter
nog langer. - En als nu ’s winters alle werk gedaan is en de
aardappelen zijn op, wat dan? - Dan, ja, ’k zal er maar
rond voor uitkomen, dan moeten wij bedelen, want anders
zouden wij omkomen van honger en gebrek."
‘ · En deze man was nog gelukkig boven honderde anderen
zijner lotgenooten, daar hü een stukje aardappelland had
kunnen huren, 70 roede, voor 10 cts. deiroede. Hoe moet
het leven van vele dier menschen zijn, wier éénig middel
van bestaan gevonden moet worden uit het verdiende loon!
In 1848 werd door de Badensohe 2d@ Kamer een post van
· f50.000 op de begrooting gebracht ter ondersteuiiing der
landverhuizing en de Regeering besloot alsnu tot de uitvoe-
ring over te gaan. Zij verklaarde: ,,dat het een plicht van
" den Staat was, de bevolking van die gemeenten, welke niet
meer in staat waren in de kosten harer huishouding, met
inbegrip van die der armverzorging, te voorzien, de gelegen-
· heid te verschaffen naar andere streken te verhuizen, waar
de arbeid een beter loon kon erlangen."
. In 1849 had de eerste landverhuizing op staatskosten plaats
P en wel van 168 inwoners der gemeente Rieneck, in het vol-
gende jaar gevolgd door die der overblijvenden, zoodat de
bevolking dezer gemeente, met uitzondering van enkelen,
j binnen een tijdsverloop van twee jaren geheel naar Amerika _
werd overgebracht. De kosten van het vervoer dezer 650
personen bedroeg, met inbegrip van de in Amerika verleende
. . ondersteuning, f 58.977, alzoo ruim f 900.- per hoofd, «
_ ,)«.» __ ) ‘ ‘