HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 963.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

jr-JL, MW; vlkhëtgj _ . ·. .~ . ,. ·­ -.. .. , ., ..,.. -. .,. ....
11 _
- Denkt men, bij het lezen hiervan, niet onwillekeurig aan
het verslag van Gedeputeerde Staten van Friesland over den. ‘
toestand dier provincie? .
Hoe het er in sommige gemeenten uitzag, blijkt uit het
volgende: ,,een bedelaarsboek wordt niet aangehouden, om-
._ dat alle inwoners bedelaars zijn. De school wordt gehouden
in eene kamer van de herberg, is laag van verdieping en
ziet er treurig uit; naast de school dient een donkere kamer,
· een waar hol, tot verblijf voor den onderwijzer. De huur
dezer woning is al in geen 12 jaar betaald, en elke poging
om daartoe te geraken bleef vruchteloos. Van de 63 leerlingen ­
` is een derde buiten echt geboren. De huizen zijn voor het ‘
meerendeel ellendige hutten, waarin de bewoners opgepropt
leven en waaraan het allernoodigste ontbreekt."
Men vergelijke nu dit verslag met de volgende beschrij-
' ving omtrent den toestand in Belgie, eene buurtschap in de
. friesche gemeente Schoterland: ‘)
_ ,,Een twintigtal kleine, vervallen, armoedige hutten., hier
en daar verspreid staande in het veld. Hé, ook hier een hut!
Wij liepen er onmiddelijk voor langs en hadden haar niet
eens opgemerkt, Ooh, maar daar kan toch geen mensch in
wonen ‘? In zulk een krot zou immers een boer zijn varken
niet willen sturen! Hetgebouwtje is nog geen twee meter
hoog en ook even lang en breed. De wanden bestaan uit een
rijtje of tien steenen, niet gemetseld, doch los op elkander
gelegd en geflankeerd door eenige plankjes; aan de oostzijde
loopt het dak tot den grond toe; dit dak bestaat uit riet,
gras en mest. De twee raampjes bestaan uit eenige scherven
i glas, welke met eenige oude lappen bijeengehouden worden.
’s Winte1‘s moet het daarbinnen een eeuwige nacht zijn,
minstens zoo lang durende als op Nova Zembla .....‘ l
,,We gingen mee, een paar andere hutten voorbij, en
bleven staan bij eene hut, welke er in alles een weinig rui-
. *) Nieuw Advertentieblad. Uitg. J. H1~J1»1;EMA, Heerenveen. Sept. 1891.