HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 964.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

E . . .r,,,, _ , _. [ .__ .. `____ ,_,_ , _., _,w;., ,..,;,.1h* 7
@*5

s
'
10
l
j van Baden steeg slechts matig en alle arbeidskrachten in het
l land vonden voldoende werk, zoodat zelfs vele vreemdelingen
i er zich vestigden; de goede werkkrachten gingen er door
H verloren, terwijl men de minder bekwame en de luiaards
, . overhield. Het was op die gronden raadzaam zich van alle
direkte bemoeiingen te onthouden. ·­
[ . Doch reeds in 1847 was de regeering, onder den drang
der omstandigheden, van zienswijze veranderd en verklaarde
de leiding en bevordering van landverhuizing dringend nood-
zakelijk. Eene der oorzaken van deze verandering was, be-
halve de toenemende buitengewone kosten voor arm verzorging,
­ welke van f 61*1.930 in 1845, gestegen waren tot f1.4’11.396
in 1847, terwijl bovendien nog over de f 700.000 was uit-
gegeven voor zaaikoren enz., ­ gelegen in het verslag omtrent
den toestand der bevolking, dat met het oog op vele hier te p
. lande bestaande toestanden, ook voor ons nog belangrijk is.
»Een toenemend aantal handwerkslieden,boerenknechts en ‘
daglooners, zonder vermeerdering van bebouwbarengrond. .
De toestand der plattelandsgemeenten was zoo ongunstig
mogelijk. De bevolking nam toe, doch het landbouwbedrijf
ging weinig vooruit en de industrieële ontwikkeling was ach-
teruit gegaan, of stationair gebleven. Het hoofdvoedsel be-
stond uit aardappelen, welke ook op slechten grond, bij geringe
bemesting, konden worden geteeld, doch de geringe opbrengst
der oogst, benevens de zware rijks- en gemeentebelastingen
dwongen tot het maken van schulden, die langzamerhand.
de waarde der bezittingen overtrolfen, waardoor de voor-
waarden waarop krediet werd verleend, steeds zwaarder ·
werden. Zelfs goed bedoelde maatregelen ter verlichting van è
den bestaanden druk baatten niets, daar de landbouwende ‘
bevolking te zeer was uitgeput. Het oekonomisch zwaarte-
punt lag, bij de geringe ontwikkeling der nijverheid, nog
geheel in den landbouw en de daarmee verwante takken
van bedrijf, die bij de geringe draagkracht derbevolking
een kommerlijk bestaan leidden." ·