HomeDoor een rooden draad verbondenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 885.26 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 51.52 MB

. l l l W Fwï vflf`"' "Q"T `lfv i`""" ï""“*“; cc'; . ~
fjg ­
il

`E
_ 8
en onder de vele daartoe aanbevolen middelen zijn er twee,
welke nadere overweging verdienen:
i°. den arbeider of den minvermogende het gebruik van
j den grond gemakkelijk te maken, door toepassing van maat-
regelen in den geest van de Engelsche Allolmcnts Act en de
Small Holdings Bill; .
i 20. door de geheel of tijdelijk tot werkloosheid gebraehte
u arbeidskrachten gelegenheid te verschallen elders werk en
brood te vinden. _
Heb ik op den eerstgenoernden maatregel reeds vroeger
meer uitvoerig de aandacht gevestigd, 1) ik stel niij voor
thans de wensclielijkheid en uitvoerbaarheid van het tweede `
middel te overwegen, mede naar aanleiding van een artikel
van Prof. Dr. l£Ue1·:N vox PI{1L1l’P()V1Cl[, getiteld: ,,`Die staat-
lich unterstützte A uswanderung im Grossherzogtum Baden." 2)
Emigratie, een oud middel, zoo zal men beweren, voor-
heen herhaaldelijk zoowel hier als elders aanbevolen en ook _
in toepassing gebracht, doch zonder succes. Bovendien na- V
deelig en onbillijk; nadeelig, omdat men liet land berooft
van de beste arbeidskrachten; de jongen. en kraehtigen gaan
heen en de ouden, gebrekkigen, de minst waardige blijven
achter. Onbillijk, omdat daardoor een voorrecht wordt ver-
leend aan sommigen boven anderen. Aan alle aanvragers de
gelegenheid te geven naar elders te vertrekken op kosten
van Staat of gemeente, ware eenvoudig onmogelijk en door
eene schifting te houden, pleegt men onrecht. Jan wordt in
de gelegenheid gesteld zijne positie te verbeteren, terwijl Piet
gedwongen wordt in zijn oude armoede te blijven verkeeren.
llet gevolg zal zijn, dat Piet het werken staakt, om zoo even .-
en hij moest wijken voor de werkkraelit uit den vreemde. Menig arbeiders-
gezin staat daardoor nu reeds voor het vrceselijk spook der werkeloosheid
geplaatst -­ in medio Ju1ti!"
i I) Vragen des Tijds, Juni /1802.
’) Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik. Bd, V, Heft 1. ·