HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 9

JPEG (Deze pagina), 1.06 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

iiii ¥ i · ’ . ..s nu . n 7;; ?. _ · ,, ;;ï ‘ ‘ ‘ ï~ ‘ï ïï ‘, 1;;; .· ‘ v » .‘ d 2;; ,‘
bezittingen ter kuste moet men evenmin beschouwen als
een op zich zelf staand feit. Het volk, dat zijne koloniën
. vervreeindt of verruilt , tegen wat ook , stelt een praecedent _ l
(fl en het ontsluit de deur om op dien weg voort te gaan.
2 4 Laat men de kust van Guinea los, onze West­Indische *
ji volkplantingen Suriname en Curaçao, misschien ook _ _;
gj Borneo in Oost-Indië, zullen weldra volgen. Dan zal
Nederland vrijwillig of gedwongen zijn uitverkoop moeten N
' voortzetten. Welk antwoord zal Nederland, na zulk een j
U ·i praecedent, k unnen geven, indien eventueel een overmachtig
nabuur, bij wien de begeerte naar overzeesche gewesten N
jj of maritieme stations zich bij herhaling reeds heeft ver- N
toond, ons de vraag voorlegt, om ook wat uit die rijke
‘ liquidatie onzer kolonien te koopen, in te ruilen voor
geld of ook misschien voor bedreigingen? Welk antwoord
lj zal Nederland kunnen geven, indien het eenmaal het
W beginsel zijner integriteit heeft losgelaten en reeds eenmaal
zijn onvermogen openlijk heeft beleden? Zullen wij eerbied é
voor onze integriteit en onze traditiën kunnen vorderen j ’f
van anderen, indien wij zelven blijken geven, voor die
‘· 4 integriteit en die traditiën geen eerbied meer te koesteren ?
1;; En die traditiën, men schatte ze niet gering, ook al zijn
j_ 4 _ zij voor de hand niet tastbaar, zijn ook nu nog een
der elementen van onze levenskracht. wekken ook nu,
zelfs in dezen tijd, nog zekere huivering om aan ons v
volksbestaan te raken, zelfs hen, wien de wil daartoe N
wellicht niet ontbreekt en door wie schier niets, dan
l` macht en succes wordt geërbiedigd.
ä Zooals wü den bodem waarop wij wonen, aan het l
water hebben ontwoekerd, aan den Spaanschen dwinge- Y
land hebben ontwrongen, hebben wij, door eigen kracht, 14
aanhoudende inspanning en uitnemende bedrijvigheid
onze koloniën en bezittingen veroverd en verdedigd. N
ci? ‘ i