HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 8

JPEG (Deze pagina), 1.04 MB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

(
`Y 6 I . Q?
( En waarom is onze vlag ,~de Nederlandsche vlag daar
op de Goudkust, waar zzü 280 jaar had gewapperd, den
6"°“ April 1872 nedergehaald om niet weder te worden l
Z geheschen? Omdat die kust een lastpost was van f 130.000 .
’s_jaars en wij door dien afstand de handen vrij zouden ‘ïj
gij krijgen op Sumatra. Voor ons is de oorlog met Atjeh j '
op die daad onmiddelijk gevolgd. .
En gelukkig nog, dat daar voor de Engelschen weken
en niet voor de Fyanschen, die destijds in Afrika niets
. begeerden. Maar getuigt zulk een koloniaal beheer van liefde ­ `
voor de koloniën , van eerbied voor een historisch, koloniaal
ITA bezit? Hadden de Nederlanders, na zoo langen tijd de
koloniën in de West-Indië niet Afrikaansche slaven van
die kust te hebben geëxploiteerd, had Nederland eindelijk i fl
geen roeping te vervullen in Afrika en 1'l11IJ’]dG11 wij daar
het veld niet laaghartig voor een mogendheid, die tegen {lj
zulk een beheer niet opzag en hare roeping aldaar ook - `ïj
werkelijk vervult? (1)
Nochtans blijft ook nu nog, in 1891 , het edele protest
van Mr. nn Jonen (2) volkomen actueel:
rr Men moet den afstand onzer bezittingen op Afrika’s _ l)
Westkust beschouwen als een vraagstuk van wijder bj
strekking, het raakt het beginsel van de integriteit van lf? 4
al Nederland en zijne koloniën. Een volk dat het beginsel, `
zijner integriteit, zonder nooddwang, vrüwillig, alleen
E om wat te bezuinigen of om probleinatieke voordeelen ljá
i . elders te verkrügen , prijs geeft, belädt onvermogen in het
openbaar, verzwakt zän nationaal bewustzijn, vernedert
1 zich zelf en begint zijn abdicatie. Den afstand onzer E"
(Y) Een levensteeken op een doodenveld door J. HERMAN DE RIDDER. 1857.
A; (2) De Oorsprong van Neêrland’s bezittingen op de kust van Guinea door
g N Jhr. Mr. J. K. J. DE Joncz, adjunct. Rijks­Archivaris. ’s Gravenhage, Marurmus _ tä
Nmxorr, 1871.
' ( it
A SA
r‘l‘ · . . , · · .. , ‘· nii":.