HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

,.A., .. A ,,... ,, ._,
4 »«1n. 1872 on the 6"‘ of ,April, the gold and ivory 'X
` bàton of stouthearted Admiral DE Rnvrrnit, whichfor .
235 years, had been the symbol of Dutch Sovereignty A
' over the Elminas in Guinea was handed to Mr. J. Porn
« I‘].ENNESSY., as Governor of Sierra Leone , and the English r ‘ _
, and Dutch Bags, Boating peacefully side by side, were s ,
saluted with a thundering report of artillery. At sunset ·
Q both Bags were lowered and on the day following, the ·
çi British [lag Boated alone. '
" . - The unfortunate aspects of that event need not to be
dwelt upon, since all will remember them. °
A King Oomen and the troublesome Dutch colonists j
ig . complieated matters terribly, the Ashantee­war broke
l . out. Sir GARNET Wonsnnnï took the command and in i
1 the end a system of responsible government was for
the Brst time, extended to the Cape. ~ (1) l
W of (1) In 1872, op den 6**** April, werd de gouden en elpenbeenen D
staf van den stoutmoedigen admiraal DE RUYTER., die gedurende ·`
. 235 jaren het symbool was geweest van de Nederlandsche souve­
reiniteit over de Elminas op de kust van Guinea, overgegeven in
L de handen van den heer J. Porn HENNESSY, als Gouverneur van
Sierra Leone, en de Engelsche en Nederlandsche vlaggen, in vrede
E l naast elkander wapperende, werden op dien dag begroet met een ,_ D
donderend saluut van kanonsràioten. Bij liet ondergaan der zon
' werden beide vlaggen nedergehaald en op den volgenden wapperde D
de Engelsohe vlag alleen.
De ongelukkige gevolgen van die gebeurtenis behoeven niet te
worden herinnerd, daar een ieder ze 'kent. U " 9
; Koning COFFEE en de woelige Nederlandsche kolonisten verwarden l
l de zaken zoo vreeselijk dat de Ashantijnsche oorlog uitbrak. Sir
j Gnanirr WOLSELEY nam het kommando op zich en ten slotte werd E ­
daar voor ’t eerst een stelsel van verantwoordelijk Gouvernement J
*H· ingevoerd en uitgebreid tot aan de Kaap de Goede Hoop.
tt) ­ '
rl
. ~l ‘ . ,
«;;21i .rï L i i t