HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 6

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.31 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

4- jr -“«W»»a-«- »¤.v-,­,§J­-reihr .7 L, Jr I-. xl al Y" Nm
is - - 4
hl i _ _ .
ï· arti` zonder eeni e teru houding aan de hand ·eeft· ·
_ P .l g g ze B a 4
gj die een dienststaat bezit, waarop de laster geen enkele `
jl smet heeft kunnen werpen, aan wiens kennis en kunde
Y; ` nooit iemand heeft getwijfeld, Mr. Knuonnmus heeft de11 ` I
p toestand der Nederlandsche Maatschappij, e11 dus ook «
E _ dien Vïhll het koloniaal beheer n1oeten aanvaarden, zooals ,
j die toestand nu eenmaal is, en dat deed met bezorgd-
· heid, al voelde de staatsma11 zich ook vereerd 1net het « `jï
1 A vertrouwen der Regeering, die hem aan deze plaats riep.
A Maar vond daar waarlijk liefde voor de koloniën, "` 1 ·
P 1 eerbied voor zulk ee11_uitgebreid koloniaal bezit als het
ii · Nederlandsche ? A
1 · , Men s reekt in Nederland veel over Indië maar is ig
1 1 _ P > j
gi j _ men zich van zijn roeping als koloniale mogendheid in
E het moederland wel goed bewust? En vooral een arti' E
11 ¤ P .l 4
{ ` die den Minister van Koloniën een rendez­vous aan de
li Kaap de Goede Hoop voorstelde, heeft die het recht _j
j 1 o1n met zulk een ophef van haar koloniaal beheer te ‘
Q , spreken ? (I) __ gl
Vergeet men dan niet, dat de vaste grond van het 7
koloniaal beheer sedert lang is opgegeven, dat er op
j` recht revolutionaire wijze n1et alle traditie werd gebroken ? 1
1 Mag 1nen juist thans, nu Suriname zoo büzonder op den ‘
; . voo1·¤·rond wordt esteld, ignoréren dat is als ee11 E
j L b g ¤ » . _ __
Fl ä gerechtvaardigd historisch feit voorbijzien, wat den
j 6""“ April 1872 met onze eenig overgebleven kolonie in N
F ­ 1
1 Afrika werd gedaan? 1
2. .. . . dl
ï Laat schri ver dezes hier eens her1nneren wat daarover
1 J J
door een Engelschinan werd geschreven in een belangrijk
Fi . . . .
U ­ o stel: "The British Goloniesu voorkomende in CAssELs’ l
jj P 3 1
~ [illustrated almcmac or 1886 dus vi'f `aar geleden. j
_; a .l J ¤ _
(1) Handelingen der Staten-Generaal, Eerste Kamer, 9 Mei 4890. gj
1S ` E
#2 ‘ ' 2
1 ·
=; ` A