HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 15

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

·W «·_~ ~­_ ~ E. ._ , .. ,,. r. . .
· . ` r ‘ . ‘ Läïä
l ·
­ . F/·<*i
j j is ‘
E
· i A den vrede of den oorlog, kiest welk van beide gij w1lt.~
j Il Zoo ook de stembus van 9 Juni. Zij kanjhet land
Q wederom stilstand en verwarring ~ of eindelijk krachtigen
L ` - vooruitgang en frisch leven brengen. Koning Kiezer heeft i W;
gê, het in zün macht.n En De Tvjcl van 2 Juni, in haar V · .
E hoofdartikel ”De Encycliek :Reru1nnovarun1~ besprekende, `

‘ doelt op dat artikel van het liberale Handelsblad en
4 .. ‘ .. ' . .
j schrijft: Het schijnt, dat -­ als die bode der oudheid -
zoo ook de Paus II krijg of vrede ~ voor de wereld in de .
_ plooien van zijn mantel draagt.~ W ­ ‘./r
y Rome of Karthago , dat is ook voor het koloniaal beheer ­
· . . .
· een ernstige tegenstel.l1ng. De geest van het roineinsche
recht , het jus ugermanumv, of die van Karthago’ s stedegod P
_ Baal. -­ Constans et perpetua voluntas jus suum cuique `
;_ tribuendi (1) , of intrigue en overheersching, het doel dat de
.« . . . · Li!
w middelen heiligt. ­
‘ A Voor de handhaving van den rechtsregel , den grondslag
V van alle degelijke politiek, strijdt Mr. Kmucirmïrus en
heeft hij gestreden, en niet het minst gedurende de beide
E jaren, dat het koloniaal beheer aan zäne handen was
’ ’ toevertrouwd. Maar in een toestand als waarin dat beheer
zich bevindt, zijn andere dingen noodig, andere maat- _ ’
A · regelen, ernstiger dan de meeste onzer schijnen te den.ken.
. Even als ieder mensch voor zich in ’t bijzonder het beginsel _
`_ van den vasten grond kan loslaten en prijsgeven, zoo
j kan ook een volk den vasten grond zäner historie op echt
` revolutionaire wijze laten varen, en hulp zoeken, daar _,.‘
vi waar geen hulp te vinden is, of in zijn eigen kracht. -
jj Een volk, en God geve dat dit voor het “Nederlandsche .
volk en züne koloniën niet geldt, een volk in zulk een l . ir
. :4
si __.-­ _ @@2
(1) ,, De standvastige en voortdurende wil om ieder het zijne
{ . ,;ï
lj te geven. ” (
t al
. E
s _ e gi
le
Y, `· .i'.. ._ · j j . _
te 4 i l. .· , V i .· .;‘f/ Y ` · · ,... · . . i ,.,“_ ­ W , , . 5]