HomeKoloniaal bezit en beheerPagina 11

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 17.32 MB

i. i . _ , -­-«­-er v-.·· V-=<·~~ -a< 3 ~. I,,;1..fï'L*­*T·VI ·=:=ev.<.·.·=;·, Wi ·' ···" ·· , iïëu
,.«. » .., ,. .. .. M _, . j H

v ‘ S _ 4 ` l
V 9
spoorwegen in de Oost­Indische bezittingen, wilde men ~ 4
h liefst het moederland niet verbinden voor de rentegarantie, ,
omdat men` zoodoende, in het geval dat de kolonie in . g.
l andere handen overging, met een lastig blok aan het k·
X? been zoude blüven zitten. Getuigt zulk een politiek van ·
vertrouwen in de toekomst, van een edele opvatting_ 4 V
van koloniaal beheer? -
Fi Maar er zgn dingen, die het koloniaal beheer in deze
X dagen in een geheel ander licht plaatsen dan vroeger.
_ :_ kunnen de heerendiensten , de koflieeultuur, de
irrigatiën en den rijstbouw laten rusten, maar moeten, X
Q met het oog op den toenemenden Qver voor de volksge- o
ij zondheid, de maatregelen tegen de beri­beri, tegen het " *
misbruik van opium en den äver voor de vacoine, een
j ding releveren dat in ’t bijzonder de vraag doet rüzen I
_; of de Regeering zich van hare roeping in de andere wereld- · l
j ~ deelen wel goed bewust is. A ;
[ , leven in een täd van koortsachtige bedrüvigheid
jl op het gebied van wetgeving; alles moet door de wet
i ’, worden geregeld en heeft diteenmaal plaats gehad, dan j j
meent men, dat de zaak nu ook voor de toekomst in _ F
ii orde is. In Indië heerscht het koninklük gezag niet alleen, j
a maar het regeert; het hoofd der indische regeo1·ing is i
‘o W een gouverneur, en deze kan somtüds besluiten nemen,
die geheel in strüd znn met de Oostersche zeden, met lj
N de Oostersche wüsheid en reinheid en die dan gedekt
worden door het Nederlandsch gezag.
Laat ons hier het woord geven aan het Gemeeslmmdig
Ttjdschrlift voor N ecZerlcmdsch­Iwddë , laatste of XXX° deel,
i daar lezen wij:
A ·« Waarschünlük onder den in vloed der toen heerschende _
meening over den aard der Lepra, werd in Nederlandsch- · x
[is Indië in 1865 de Lepra van Regeeringswege als niet
grs; _ .
o l
/` "._
xl s j