HomeKolonisatie in onze OostPagina 9

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

‘l I 2
kome de heerlijke gaven niet te misbruiken ter voldoening aan de
zucht om zich zelf te dienen en anderen te drukken.
Tegen overbevolking is slechts te strijden door opvolging van het T
i gebod ,,en vervalt de aarzle", dus door emigratie en kolonisatie. ·
Niemand zal ontkennen dat emigralie met daardoor veroorzaakte p
kolonisatie eene belangrijke zaak is. Het belang er van wor dt _
· echter waar het geldt ons koloniaal bezit in den tegenwoordigen i
» tijd in Nederland niet altijd op dejuiste waarde geschat. Men hoort l
in nieuwsbladen wel is waar over emigratie naar Amerika ot naar l
Transvaal, - doch aan emzgralie naar onze koloniën werd alsnog
V de noodige aandacht onthouden. En loe/E is voor ons land zle emi-
. gralie naar onze eigene koloniën en zle kolonisalie onder eigen vlag
‘ van nel gzoolsle belang.
_ In de volgende artikelen willen wij trachten bij den lezer de aan- H
A dacht blijvend te vestigen op die leolonzlvalie in onze Oor!. Groo­
’ tendeels werden ze in de Slanzlaarzl gepubliceerd, eenige bijvoe-
_Q gingen en kleine wijzigingen hebben wij gemeend niet te moeten V
j achterwege laten, ter meerdere volmaking dezer verhandeling. i "
Aan het slot van deze inleiding nog een enkel woord over emi-
F gralie in nel algemeen. Hierbij hebben wij te letten op de oorzaken,
§ de gevolgen en het belang ook voor den tegenwoordigen tijd.
t Emigratie wordt veroorzaakt door binnenlanzlrene verzleelzlnezlen, `
j waardoor een deel van het volk, zich zelf niet langer veilig ach-
Q H tende, een nieuw vaderland zoekt. Als een voorbeeld uit onze va-
derlandsche geschiedenis kunnen wij wijzen op de komst der Bata-
l vieren in ons land." (
j Eene tweede oorzaak is handel, Waardoor 1nen soms op kleiner of
el], grooter schaal koloniën ziet ontstaan. Eerst worden stapelplaatsen
l in afgelegen streken aangelegd, waar zich later, zoo daartoe de om-
standigheden leiden, meer kolonisten blijvend vestigen. Op zoodanige
j wijze ontstonden grootendeels de koloniën van Europeanen in Ame-
V rika, uitgezonderd die in Massachussetts, waar de Pelgrims zich
l vestigden op gelijke wijze, als de Batavieren zulks in Nederland
ä A gedaan hadden.
Voorts heeft men emigratie als gevolg van invasie door een vreemd
l overmachtig volk. Deze geschiedt vrijwillig of gedwongen.
Als voorbeeld van vrijwillige emigratie wijzen wij op de groote
1 .