HomeKolonisatie in onze OostPagina 52

JPEG (Deze pagina), 844.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

' s<> [
N _` i' De resteerende 6,5 bahoe : 5 hectare 31 are 17 vierk. meter, laten wij *
met koren bebouwen, in dier voege dat één áémzré wordt bezaaid met
; weii; één met reaggég één met gémé; één met navér, één met boekwééz.
Wij stellen dit opzettelijk om een gemiddeld cijfer te verkrijgen i
Q bij wisselbouw. ,
i Oogst en marktprijs regelen wij als in Nederland , en laten dus
, buiten rekening meerdere vruchtbaarheid van den grond, en de
’. mogelijkheid dat in den eersten tijd de prijzen in Indie voor het `
Q graan hooger zouden kunnen zijn. ;,
lj In sommige streken van Overijssel waar de grond zeer zan·
> i, , dig is, zaait men per hectare 3*/2 of 3 hectoliter rogge en
i , oogst netto 28 of 24 hectoliter; zoodat dus na aftrek van :
i g het gezaaide per hectare verkregen wordt gemiddeld 2 3 H.'L. x
kostende à. f 6,- de hectoliter j I38,-. Per vijf hectaren kan. i
men dus daar maken 5 >< f 138,- = f 690,-. i
{ li Volgens opgaven in Utrecht mij verstrekt omtrent gemiddelde
productie van middelbaren grond en den gewonen marktprijs verkrijgt
i men de volgende tabel. · A
,2 `ill`,§,,,[ ejraw, [ , [ ëeëïijif [<,,r3;§§;$
hectaren. in H.L.~ in H.L. in H.L. prijzen. `
ti wei!. 5 1 { 4,- 24,- 20,- if8,- gf16o,-
y raggé. t I i 4,- 16,- ï2,- if6,- E ,, 7’~’=` V
jl gew- t I 2,66 49,- 37,44 4,75 V ,, ï77,84 ·
6¢w€"· 5 I 4,- 33,33 29,33 /4,- : ,, 117,32
öaekwczé. Y 1 1,33 26,66 25,33 f6,- ,, 151,98 V
7 dus voor 5 hectaren ...... f679,14 ` t
Neemt men voor zaad en oogst de gemiddelden van die voorko· ,<'
mende in Starings landbouw­almanak dan verkrijgt men de vol- r
gende eindcijfers. _
F " wei! - 1 hectare - 24,35 H.L. à. f8,- : _/194,80 4 7
rogqçc - ,, - 15,- ,, ,, ,,6,- = ,, 99,-
gevat! - ,, - 27,50 ,, ,, ,,4,75 = ,, II9,43
’ k(l7JE7’ - ,, "* 60,* 72 17 1; 4* l` 77 24°,_
áaé/ëwézé - ,, - 2`I,85 ,, ,, ,, 6-* I v IZIJO { i
dus voor 5 hectaren ...... j 765,33­ 5
' T
ff 7 _,
E7
lr l
gl