HomeKolonisatie in onze OostPagina 51

JPEG (Deze pagina), 920.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

l
ï 49 ‘ ll
I III.
,,So1vabiliteit der k01o11iste11."
J De quaestie is nu maar deze, dat men niet alleen geneigd zij de
emigratie en kolonisatie te steunen, maar aangezien het eene zaak _
I _ geldt van millioenen, dat men ook geen schade lijde. In de eerste
. plaats is dus de mogelijkheid voor het oprichten van een ,,C0m0r- ;‘
I Jium vaar K0Z01zz'mz‘z'e in onze O0.vz"’, afhankelijk van de solva­
' biliteit van den emigrant (kolonist).
Wij dienen dus na te gaan of de kolonist in de gelegenheid kan i
zijn niet alleen tot betaling der rente maar ook tot aflossing, omdat p
ii 1 ' anders het uitbreiden der kolonisatie onmogelijk wordt.
Bij deze berekening nemen wij aan dat de emigrantenfamilie I
ontvangt een stuk grond groot 12,36 áa/we, waarvan na aftrek van
' het terrein voor huis, erf en tuintje overblijft 12,1 óa/me. Ons be- .
I stek laat niet toe die cijfers nader te verklaren. i
. Stel nu dat op 5,6 Zwahae wordt geplant kafzfc, en dat daarop komen
i te staan +3 gooo boomen. Dan zou men, aannemende dat per 3 boo-
· men 1 katti koffie opleveren (wat als de boomen goed verzorgd zijn,
l zooals in kleine plantsoenen kan geschieden, en vooral in den
j eersten tijd te laag is) als oogst daarvan binnenhalen 30 pikol. t
Op de ondernemingen in Sumatra was het oogstcijfer, zeer slechte
‘ jaren uitgezonderd, niet hooger dan 3 pikoel per bakoe, doch gere-
kend over den ganschen aanplant waaronder zeer jong maar ook j
zeer oud plantsoen dat op afsherijvcn stond. In dit geval zou de
1 kolonist dus oogsten 5,6 >< 3 pikol : 16,8 pikol.
gg, Wij nemen nu het gemiddelde dus : 23,4 pikol en
deze rekenen wij tegen een voor Sumatra koffie zeer lagen prijs
j van f45,- de pikol. _ j
Alzoo zou de kolonist aan koffie maken f IO53,- minstens.
Hierbij moet worden opgemerkt, dat hij in de eerste jaren tusschen I
·de koffie op rijen kan verbouwen zäagamg (turksch koren),gr0mZm,
·czam'appeZe¢z, enz., zoodat hij weinig meer voor levensonderhoud er ‘n
l . bij noodig heeft, aangezien het te veel aan aardappels enz., kan I
{ worden ingeruild tegen rijst, vleesch, enz. misschien zelfs kan bij-
j dragen tot onderhoud zijner kleeding.
I