HomeKolonisatie in onze OostPagina 50

JPEG (Deze pagina), 849.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

li t
. {t i 48
De voorbereidingskosten stellen wij op f 25.000,- ’sjaars en
gj nemen aan dat in 5 jaar alles gereed is voor de ;4OO families. De
k g algemeene begrooting verkrijgt dan den volgenden vorm:
g ` Grond ............ door het Gouvernement verstrekt.
Vestiging van 400 families ........... f 1.600.00o,-
Voorberenting en voorbereidingspersoneel gedurende
jg 5 jaren. .................. ,, 125.000,-
Doctor (stel met vol traktement gedurende 5 jaren. ,, 30.000,-- E
Ii Apotéeèer idem .......... ,, 18.000,-·
gt ïïoee smz'a’szoonz'ngen en twee woningen voor timmer-
Ziezten (wagenmakers) benevens uitrusting als an-
dere emigranten ............... ,, 16.000,-· U ‘
” ` ïavee broozióaêkers id. voor zoover de emigranten
jv' zelf geen brood bakken. ........... ,, 8.000.-
‘ Woningen voor doctor, apot/zeker en apot/zekerslocaal ”
i (ziekenzaal) ................. ,, 2.500.- .
Qi; Laizdooztwkundzlç adviseur uit Nederland (een flink ,.
wl j landbouwer) voor 2 jaar (als het kan 1 jaar) om g
bij de voorbereiding te helpen (reis, enz.) .... ,, I2.000,-· _
i i _ f I.8IIg;>,I· I
W Onvoorziene uitgaven bijv. aan Gouvernement, of
ii' ; inlandsche hoofden of voor wegen of ontbossching, j
of woningen werkvolk enz. .......... ,, 188.500,-.
{ Totaal. . . f 2,000,000;- `
i .. Wij meenen dien ten gevolge dat een consortium met een kapiy
l J taal van f3.oo0.000,- (a’rie millioen guiden) krachtig genoeg is. i
om eene kolonisatie van 400 families te leiden, en die kolonisatie j
geleidelijk uit te breiden. i
i Wil het consortium tevens in Nederland werken dan zal het na­·
tuurlijk over ruimer middelen dienen te beschikken. · j
g i Voorts dient opgemerkt, dat zeer zeker voor zoodanig consortium
`V het min of meer gemakkelijk zou kunnen vallen om bijaldien over
Sumatra een kruisnet van hoofdspoorwegen komt, zich daarvan
jj de exploitatie te verzekeren. De berekeningen daartoe noodig voor
uitbreiding van kapitaal vallen buiten het kader der kolonisate. _
'êl
i '
ïê
ii `
· [
t i
‘ ï...................i..............n.n__.¥n1...n.-`. -- -. .... . .. ... ‘