HomeKolonisatie in onze OostPagina 46

JPEG (Deze pagina), 915.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.32 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

S «

j.
4 44
Ook wat de voeding aangaat zal men vooral in den aanvang
lf, voorzichtig moeten zijn. De arbeid moet zijn in overeenstemming
met . het voedsel. In het algemeen kan opgemerkt worden dat de
bewoners der zuidelijkste en noordelijkste streken werrzaweläk leven
van dierlijk; die tusschen de keerkringen wernameläk van plant-
jj? aardig voedsel, en die der gematigde streken van beiderlei voedsels.
Hierop dient de kolonist acht te geven. Het plantaardig voedsel
moet hoofdzaak worden, het dierlijke bijzaak, bij wijze van aanvul-
ling en niet als voornaamste bijdrage tot herstel der verbruikte
i kracht.
* In streken met lagere temperaturen kan men dit min of meer
ll, wijzigen, zooals in de streken gelegen in de Barisaa op Samalra,
welke eene hoogte hebben van gooo voet en meer. i
g Ik zag daar de Europeaan ongestraft een flink gebruik maken
van vleesch en vetten, en - in lager streken was dit met velen, j
izoo niet de meesten, ook zoo.
l Hel geáraik van spirz`lzzalz`e?z eekler meel áeperkl werzlerz. Wer- jl
ken ze verderfelijk op de inboorlingen, zooals wij gezien hebben in
lj Amerika onder de Roodhuiden, in Nieuw­Zeeland onder de Maori’s,
en zooals we zien in Afrik·a onder de Kaffers en Negers, - even scha- f
delijk werken zij in de tropen op den emigrant. De kelamkalie
zml zeker Ze grwzzle gaan {leer misbruik of ZEUS flink gebruik van
A rl slerkea drank. I
Geaever zou dan 00k ele lanrlboazaer, als kel kan, ge/reel zlienen
lj ' af le sekagïen.
Toen ik, nog in Indie zijnde, over deze aangelegenheid het ge-
voelen vraagde van een zeer bekend medicus, van ,,rl0e2'0r Fz'ebzg",
_ schreef hij mij het volgende: ,,Ik houd eene immigratie naar de Pa-
,,dangsche Bovenlanden voor zeer goed mogelijk. De "Europeaan A
i ,,kan hier tuinwerk, veehoederij en dergelijken op eene hoogte als
,,Pandang Padjang, Fort de Kock en hooger, dus zooo à gooo
Q W ,,voet wel verrichten, maar hij moet geheel afschaffer worden.
,,Het is eene volkomene dwaling, dat genever, bier of wijnof
,,een dergelijk stimulans in de tropen noodig is. Dit stimuleert
il ,,voor het oogenblik, maar ’t verslapt later. Die het niet laten kan
_, ç ,,mag hoogstens ’s avonds spiritualiën gebruiken. Eveneens is het
,,genot van veel vleesch eer de spijsvertering bezwarende dan
i n I
I l · .