HomeKolonisatie in onze OostPagina 45

JPEG (Deze pagina), 888.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

43 ·
steeds krachtig en gezond, niettegenstaande de te verrichten arbeid 4
niet gering was.
Alzoo om nog niet te spreken van Boeroe en andere streken,
zou in den eersten tijd de emigratie moeten gericht worden op ä
_ Sumatra, bepaaldelijk de weinig bevolkte Tobahlanden, die uitge-
- breid genoeg zijn om in de eerste tijden te voldoen.
_ In de tweede plaats heeft men te letten op de uren van arbeizà
op zreezlirzg, kleerllng en kzlzkz1e.rz‘z'rzg.
Reeds Dr. Bleeker wees er op dat omdat de grond vruchtbaar- I
der is dan die in Europa, hij ook minder arbeid vordert. En let
men dan op de meerdere waarde als werkkracht van den Euro-
l peeschen landbouwer boven die van den inboorling, dan moet aan- J
genomen worden dat - al zou die werkkracht iets minderen in
de tropen - een verstandige en regelmatige arbeid van 6 tot rr uur t
t reeds voldoende blijken zal om van den grond voordeel te trekken. j
Is de emigrant geheel geacclimateerd dan kan hij ook nog in I
F den namiddag, bijv. van 4 totó uur, zwaren grondarbeid verrichten. i
Natuurlijk dat temperatuur­verschillen dat wijzigen kunnen. ,
T Wij laten hier volgen een opgaaf van gemiddelde temperatuur, I
A waaruit blijken kan dat op de door ons bedoelde hoogten eene I
i- gematigde warmte heerscht. Die gegevens ontleenen wij aan het
Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch­Indie.
A i 7fió0rla.v.,Preange7‘,_7awa. | Yjäpaga. ­ Prearzger. l
*` 1070 6' O. L. v. Gr. ; -- 6° IoS° 37VO. L. v, Gr.; -
. 44' Z. B.; hoogte 1425 M. I 7° 3OV Z. B.; hoogte 995 M.
i jj Gemiddelde te1npera­ l 1 8 8 9.
turen in graden f 1887i .
C6.7Xiw_ l April Mei juni Juli {Aug, Sept.! Oct. 'Nov.;Dec.
maximum temperatuur §22,8I% - 23,78l23,4I!23,08 26,37,27,IO;2$,33j2g;24b27,02g26,']9 7
· minimum ,, ‘r3,o5a - 16,55 r6,45;16,z8 17,74 17.-.17,78»18,25 18,0517,53 l
verschillen ,, 7 9,77 - I 7,23i 6,95j 6,79 8,63lI0,0QlIO,56lIO,9Qi 8,97j 9,24
Tempew: 6u voorin. XI4,4I1I4,36ê -i - ­i ­ _
mmm {mu ,,· §2o,45|z1,71| fi _: - ­.| ­| ­ ­_ .4; 44
6u namid. l17,24.18,r0i ­­-l ­­j ­ -I _ _ .4
gemiddelde temperatuur jl7,Q3j -­­ [19,82l19.67l19,1921,56_z2,-@2,78,2;,,42,22,0620,7; l
I I
l

l
1
' l