HomeKolonisatie in onze OostPagina 40

JPEG (Deze pagina), 880.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

‘l¢ .
ll
iï A

lil 38
lïï I
hij
,,Bedrijf van den ko1onist."
Eer
Waarmede zullen de emigranten zich bij voorkeur hebben bezig
te houden, om zich daarmede zekere mate van welvaart te bezor-
gen? ­- is de vraag die wij tot slot onzer beschouwingen in het
ïgg kort zullen trachten te behandelen.
‘ In de eerste plaats wijzen wij dan op weerwil. Vele streken ­
, bieden daartoe goede gelegenheid. Zuivelbereiding is zeer goed
mogelijk. Zelfs van de melk van buffels is een zeer goede boter
I te verkrijgen. Wij kunnen verklaren van de melk van het gewone
hi Indische rund zeer goede boter te hebben zien maken.
l Waar schapenteelt wordt gedreven, is van zelf een weg open tot
fa i den handel in wol. Daarbij moet nog gevoegd worden de omstan-
{ digheid, dat veeteelt weinig vermoeiend is. `
Veredeling van het gewoon rund, door kruising met het Ben-
gaalsch ras kan tevens flink aangevangen worden. Toen de vee-
pest in Sumatra heerschte werd opgemerkt, dat zoodanig kruisras
tegen die ziekte bestandiwasn I
{g j Verbetering van weiden moet ook niet vergeten worden, onder
meer door aanplant van het voor vee zoo uitstekende Bengaalsch gras. ;
Wij gaan thans over tot het beschouwen van eenige stapel- ·
J p producten, welke met vrucht worden geteeld of verkregen kunnen ?
I j worden op de in den aanvang voor. de emigranten uit te kiezen V pg
W hooge terreinen. Wij zullen ze verdeelen in vier rubrieken. 1. WMZ-
i .< slagïcn, 2. VOE/ZZ'7Zg'SS!0i`£7Z, 3. Bouwsiafcn, 4. andere J`l‘0ä(€7Z..
j e Onder de vezelstof opleverende gewassen noemen wij dan in de
eerste plaats de av/eïzg (anau) welke, volgens junghuhn, tot op
M eene hoogte van 4ooo voet gedijen kan. Deze plant levert eene
V zwarte vezelstof z'zz§'0cK2 (gèmoeti), zeer geschikt tot het vervaardigen .
l W , van touwwerk en zakken, en bovendien als bouwstof aanwendbaar
r voor dakbedekking. De bloemtros levert, na snijding, een zoet sap W,
ll · (niroe) waaruit door koking een zeer goede vruchtsuiker bereid
g ' wordt. . «
In de tweede plaats moet genoemd worden ZVz`mw Zee/amfscá
l g
` g j
I; A. .
li i