HomeKolonisatie in onze OostPagina 39

JPEG (Deze pagina), 868.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

37
moederland; zich openbarende in vermeerdering der handelsbeweging.
Zoodanige kolonisatie zou ruimschoots de kosten terugbetalen
I door te voorzien in de behoeften van eene overtollige bevolking;
j door den toestand in het moederland gezonder te maken; door
ruime oplevering van voedingsmiddelen en van grondstoffen noodig
` voor onze nijverheid; door de uitbreiding over de min of meer I
onbewoonde deelen van onzen Indischen Archipel van eene natio-
naliteit, die echt Hollandsch blijven moet, in taal, godsdienst, ‘
wetten, instellingen en gehechtheid aan het Rijk. ‘
· Het is dus in het belang der kapitalisten, zoodanige kolonisatie
_ te steunen.
I Willcr wijst op het motto van Wakefield’s werk, luidende als
volgt: Men mag zonder aarzeling verklaren, dat in den tegen- I
woordigen tijd, kolonisatie de beste zaak is, waarin een oud en I
j rijk land zijn geld steken kan.
I Dat geldt ook nu nog. - Zou men in Nederland er toe kunnen `
, komen, om een graaie K0Z0nisaZz'e-Maaisrhappä op te richten, die,
voor zoover het tmoederland betreft, trachten kan daar zooveel
mogelijk de verhoudingen te beteren door volkverplanting binnen ’§
I onze grenzen n.l. van de steden naar het platteland; - en voorts
zou kunnen voorbereiden en ter hand nemen de volkverplanting
I naar onze Oost, in de eerste plaats naar Sumatra’s hooge terreinen?
« Die zich in contact zou hebben te stellen met diegenen in Indie,
, speciaal te Padang, die reeds aangevangen hebben zich met de I
j zaak in te laten, getuige de onlangs uitgeschreven prijsvraag.
I Of zou` hier gelden wat ­W¢zkc;ieZd in 1849 aan Petra schreef,
dat voor zoover hij had ondervonden, men nooit ernstig een kolo- in
niale aangelegenheid behandelde, dan wanneer zij dienen kon als
eene zaak van partijbelang?
H · Wij kunnen zoo niet denken van onze Nederlandsche kapitalisten. I
I Dat onze hoop op hen niet beschaamd worde. I
· I
. I
. -_.-a.-_.. I
I