HomeKolonisatie in onze OostPagina 37

JPEG (Deze pagina), 887.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

N f V“uww“_» V ,H_f,,==#_
l' j
l 35 . i
dat emigratie van onze landskinderen naar onze Oost, op den steun
` der Regeering rekenen kan. _ 4
En dat geloof is niet zonder grond. Wij kunnen nu reeds wijzen
op eene handeling der Regeering, die dit geloof versterkt. Wij be-
doelen het Gouvernementsbesluit, afgekondigd in de fazlzmrác Cam- -j
A ` mn! van 9 September, waarbij de resident van Passeroean ge- ~l
i machtigd is geworden, tot het nemen eener proef om door min-
vermogende Europeanen en met dezen gelijkgestelden; alsmede door
il O gewezen militairen, op java en Madoera; kleine stukken grond op
in de residentie aangewezen terreinen te ontginnen.
` ­ Aanvankelijk uitvloeisel van eene te prijzen poging om op java
het pauperisme tegen te gaan, is juist in verband met toekomstige N
kolonisatie in onze Oost, dit besluit van hoogst belangrijke strek- J,.
king, in zooverre op zoodanige wijze preparatieven genomen worden
zeer in het belang der kolonisatie. ‘
‘ De Regeering zij dus geprezen voor deze daad, of liever voor Q
dit begin van eene reeks van daden. Wellicht zal zij zich laten be- i
i wegen tot eene zelfde proef ter Westkust van Sumatra? Het ware
te wenschen, omdat dan de quaestie van kolonisatie in Sumatra
met Nederlandsche emigranten, eene groote schrede zou gevorderd zijn.
VIII.
,,De Particulieren?
. ‘ Maar niet alléén de Regeering heeft zich de emigratie en de
Kolonisatie in onze Oost speciaal aan te trekken. Ook aan de tl
particulieren, in het bijzonder de kapitalisten in Nederland is een l
groot veld tot bearbeiding, niet alleen mogelijk ~ maar zedelijk
aangewezen. · {
Reeds Wille? schreef in dien geest in 1857 toen hij er op wees,
dat voor het scheppen van nieuwe bestaansmiddelen wel is waar
L de steun en medewerking mag worden verwacht van het Gouver-
nement, maar dat het niet de roeping kan zijn van eenige Re- s
geering om zich verantwoordelijk te stellen voor de bestaansmid-
n .
l