HomeKolonisatie in onze OostPagina 35

JPEG (Deze pagina), 968.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

-..~--. ._ » tt Y · · l - · '
33 Y
mijn bescheiden meening, zal ook zonder emigratie de tijd aan- · H!
i breken, dat zelfbestuur in zekere mate zal moeten geschonken
worden aan de centra der Europeesche samenleving in Indie. Boven- ik
dien kan juist door een gunstig contract met en door de Regeering
de emigratie en kolonisatie zoo geleid worden, dat het Gouvernement
` zekerheid hebbe in den Oost-Indischen Archipel degelijke elementen ·,
te zien ontwikkelen. Het Gouvernement zal, als het overtuigd is,
dat de landverhuizers eene bevolking vormen zullen, waarop het `ál
aan kan, zeker zoodanige emigratie steunen, althans naar onze
meening.
Er is een tijd geweest dat de emigratie naar onze Oost werd
bemoeilijkt en onmogelijk gemaakt. Niettegenstaande het reeds in
_ de 17de eeuw eene der regeeringsgedachten was om het gezag in ,,
onze Oost te schragen door volksplantingen, kon dit doel niet
worden bereikt, omdat het monopoliestelsel der Compagnie er mede
in strijd was. Wij zien dan ook een drietal pogingen mislukken. "
joan Maetsuycker wijst ook in 1651 er op, hoe terwijl het be- «
stuur Heidenen en Mooren voorrechten schonk, de Nederlandsche
kolonist werd geminacht en geplaagd. Dat hem zelfs de middelen
van bestaan werden onthouden, en dat indien men hem maar even- Q
zoo had gesteund als de Chineesche landbouwers, de Hollandsche
kolonist even goede resultaten zoo niet betere zoude hebben ver- pi
kregen. Maar,. zegt Maetsuyker, de grootste vijand der kolonisten i
was de gierigheid der hoogere ambtenaren, die bij de andere natien
_ meer profijt hebben konden. ä
In 18rS werd echter het beginsel van kolonisatie door Commis-
sarissen-Generaal Elout, Van der Capellen en Buyskes omhelsd in l
het door hen uitgevaardigde regeerings­reglement. Ook de Com-
missaris-Generaal Du Bus adviseerde in 1827 gunstig voor de ko-
lonisatie en, de Minister van Kolonien Elout vereenigde zich met
die gevoelens, door dien overeenkomstig voorstellen te doen in den A
vorm van een ontwerp van besluit.
Het kort daarop ingevoerde cultuurstelsel moest echter schadelijk
werken. Het kon niet saamgaan met het vermeerderen van Neder-
. landsche of Europeesche bevolking, die zich vrij zouden hebben te
A ontwikkelen. De geest der Regeering is dan ook in dien tijd tegen
de kolonisatie, en gronden worden opgegeven waarom kolonisatie V j
i 3
~ <
l