HomeKolonisatie in onze OostPagina 33

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

3,1
i j . .
Welnu, - overbevolk1ng werkt ontzenuwend, ontbmdend, verla­ i ~
gend voor de zeden. - Waar dus de emigratie noodig blijkt, ziet
zich iedere Regeering als het ware zedelijk verplicht die in de hand w
te werken, tevens aan het particulier initiatief overlatende wat
F _ daartoe bepaaldelijk behoort.
p Misschien zal dan ook de tijd niet meer zoo ver verwijderd zijn j
, dat de regeeringen in Europa zullen medewerken om zelfs voor hen,
r die van alles verstoken zijn, emigratie mogelijk te maken. En dit
geldt natuurlijk ook voor onze Regeering.
Veel is er zelfs nu al aan te toonen, waarin wel is waar parti-
r culier initiatief niet zal zijn buitengesloten, maar toch de steun der
H Regeering ook niet kan worden gemist. Wij noemen bijv. het in
Nederland oprichten van landbouwgestichten voor verwaarloosde ii
ik kinderen en andere inrichtingen waar zij tot degelijke werklieden
opgeleid kunnen worden, om ze na hun de noodige bekwaamheden
‘_ te hebben gegeven, als nuttige emigranten te doen uitgaan.
i Het in staat stellen van veroordeelden om elders een nieuw leven
te beginnen, - want onze tegenwoordige maatschappij is voor een
l` veroordeelde, al zou hij zich beteren, toch altijd zeer ombarmhartig.
Onze maatschappij maakt zich hierbij altijd schuldig aan zelfver-
‘, hefiïng, vergetende dat zij zelve de kiem van het kwaad in zich ik
X heeft, soms kweekt. Het wordt een veroordeelde, na het verstrijken van ·,
i zijn straftijd dikwijls zeer moeielijk, soms onmogelijk gemaakt zich ‘
* i in zijn eigen land eerlijk staande te houden. Y
· Hierin nu kan de Regeering veel ten goede doen, door den ge-
strafte in de gelegenheid te stellen elders zich, aan die onbarmhar-
tigheid te onttrekken. j
E Dat wij hier deportatie, vrijwillige of zelfs gedwongene op het ä,
oog hebben, behoeven wij niet nader aan te toonen.
Maar ook voor den gewonen emigrant zal de Regeering hebben ·
te zorgen, omdat zij de landskinderen niet bloot moeten stellen
aan den invloed van speculanten. Zoo veel mogelijk dient de Re-
geering zich in te laten met de emigratie ter bescherming der ge-
regeerden, opdat toestanden als bijv. te Buenos­Ayres kunnen voor-
l komen worden, waar als eenig redmiddel voor de vele duizende t
landverhuizers, die zonder werk en zonder broodrzijn en niet vol- H
doende kunnen worden geholpen door de algemeene weldadigheid, `
` l
J
li l