HomeKolonisatie in onze OostPagina 29

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

ik 27 r
, _ Amerika een toevluchtsoord te scheppen voor de Protestanten, en j
g, tevens een Protestantsch­Franscl1 koninkrijk. De kolonisatie in Florida `
jg , liep echter treurig af ; de pogingen aldaar aangewend mislukten, `
{ omdat niettegenstaande vaderlandsliefde en godsdienstige geestdrift `
l _ de eerste aanleiding tot de tochten naar Florida waren, toch het ( il
grootste deel der volksplanters bestond uit een gemengden hoop van .7
buitensporige en zedelooze menschen. .4
‘ Het kwijnend bestaan onzer kolonisatie in Suriname, trots de
beste pogingen van uitstekende regenten, zooals een ,,van Sommels- i
-dijk," een ,,Mauricius" vloeide voort- uit het lage peil der zedelijk- i
i heid, velen slavenstaten gemeen; zucht naar weelde; absentéïsme J
van de eigenaars der plantages, en de weinige overeenstemming 4
W dientengevolge tusschen de Regeering in het moederland, hare ver- ,7
tegenwoordigers in Suriname en de kolonisten. I
De kolonisatie der Labadisten liep ongeveer in 1687 in West-
Q Indië te niet, tengevolge van verdeeldheid, eigenzinnigheid, onkunde iii
‘ en zucht naar de gemakken, de rust en het klimaat van het vaderland. lg
· Eene kolonisatie met Paltzerboeren in 1747, ook in ,,de West," ,
S mislukte ten gevolge van ontevredenheid, onwil, wanorde, verdeeld-
. heid, drankmisbruik en het leiden van een liederlijk leven.
.. Doch genoeg reeds van deze voorbeelden. Wij zullen een drietal
daar tegenover stellen van anderen aard. 7
En dan noemen wij eerst de kolonisatie in Virginia.
De eerste nederzetting, bestaande uit 150 lieden, telde slechts I2 ii.
arbeiders en enkele weinige handwerkslieden. De ongelukkige tijd, ,
dien zij doorbrachten, de sterfte, die waargenomen werd, gaan wij ‘ {
E nu, als niet ter zake, voorbij. Alleen is het noodig te doen oprner-
· ' ken, dat de overgeblevenen verklaarden, dat hun drinkwater onge- sê!
zond was, hun verblijven, kasteelen in de lucht, en dat als zij van ii
alle zonden zoo vrij waren geweest als van gulzigheid en dronken- A
schap, zij wel verdiend hadden heilig te zijn verklaard.
Een nieuwe toevoer van emigranten, bestaande uit fatsoenlijke "
vagebonden en goudsmeden_ vermeerderde het ongerief ten spijt van i
=alle vertoogen van ,,Smith." _
7, En eene latere bezending in 1608 deed ,,Smith" schrijven: ,,Wan-
i meer gij weder eene uitzending doet, bid ik u liever dertig timmer- ȕ
E lieden, landbouwers, tuiniers, visschers , smeden, metselaars en *
. il

Y . in _ , m .._ _ .__. jl