HomeKolonisatie in onze OostPagina 28

JPEG (Deze pagina), 849.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

t l -
26
l
vr.
lf ‘
’ De emigrant.
t I -
l Bij de emigratie dienen wij dus te letten op de emigranten, -
jg op de houding der Regeering en op die der in het moederland
blijvenden, speciaal de mannen van het kapitaal. j
ï De vraag is dus aan de beurt, - wie in de termen vallen om
, te emigreeren ? ·
In het algemeen deze vraag te behandelen, heeft weinig zin. Voor
” ' ieder toch is het duidelijk, dat hij, die zijn bestaan in het moeder- I
ä land voortdurend niet verzekerd acht, gerekend moet worden tot
degenen die bij de emigratie baat vinden.
äï Maar anders verhoudt zich de zaak, indien wij eenigszins wijzi- i
gen, in verband met het doel der emigratie, dat wij reeds ontwik- i
j jr kelden. Wij vragen dan, wie zävz ger:/zik! tot de emzQgrmz‘z2? 4
Het zij ons vergund ter beantwoording dier vraag te mogen wijzen l
jl, op enkele mislukte en gelukte emigraties en kolonisaties. Na de
ontdekking van Amerika, en de schatten der Incas, scheen het wel
alsof de geest der Spanj·aarden, die naar ,,de West" trokken, geheel
vervuld was van de gedachte en den wensch provincies met het
il zwaard te veroveren, de rijkdommen van geheele koninkrijken te gr.
3 verdeelen, de opeengestapelde schatten van de eene of andere oude
Indische dynastie te plunderen, en van een rooftocht·terng te keeren, Z
` met buit beladen.
De natuur zelve, heette het, openbaarde aan gene zijde der zee ·
de geheimen, die de alchemie tevergeefs had nagespeurd, en het
lê. levenselixir stroomde uit een altijd vlietende bron in de Nieuwe
Wereld, ontspringende in het midden van een land fonkelende van
« l goud en edelgesteenten.
l [Als gevolgen dier zienswijze, kunnen wij wijzen op de mislukte
pogingen tot kolonisatie in het zuidelijk deel der tegenwoordige
li { Vereenigde Staten van Noord Amerika onder ,,Ponce" in 1 513 en W
uit onder ,,Ferdinand de Soto" 1539 tot 1543. {i
Het is ons bekend hoe ,,de Coligny" er naar streefde om in il
lj: ë
ZK