HomeKolonisatie in onze OostPagina 27

JPEG (Deze pagina), 967.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

i ' E mw°"`mh`i i”`_""""` ` i l Y E " , ‘w‘j a ‘a"‘T"""a"
z
x
l ;
I ontwikkeling der Vereenigde Staten van Noord­Amerika", als hij wi
` i gewezen heeft op den slechten afloop van verschillende pogingen f S
tot kolonisatie in Amerika, dat eerst hierin eene verandering ten J, p
goede ontstond nadat er eene omkeering had plaats gegrepen in E
jj _’ het doel, dat men met de reizen naar Amerika beoogde. ,,Columbus"
- zoo zegt hij - ,,hoopte toen hij naar het Westen zeilde op de `Z V
ontdekking van eenen nieuwen weg naar Oost-Indie. Welhaast was .
ç de dorst naar goud de groote en eenige drijfkracht. Daarna werden
l de eilanden en streken bij den evenaar tot de tropische tuinen der
g Europeanen gemaakt, die al de artikelen van weelde opleverden, i
welke alleen de heete gewesten konden opleveren. Eindelijk kwam `
de hoogere opvatting tot rijpheid, dat men niet moest plunderen,
verwoesten en slaven maken, maar Sialen sz‘z`e/z!en,a’narza¢ne C/zrz's­
, Zeläke koloniën aanleggen, en wor de 0na’era’ra/êien en anziernenzenzien l`
en waanplaaziïen z`nrz`:kZ'en, met al de vereise/zien en gegevens
Lg van een anaf/zankeläk naiienaal besz‘aan."
En nog later wordt gezegd van Smiz/z, den man, die zijne beste ,,,· lr
energie over had voor de kolonisatie in Virginia, welke zonder · A
hem zeker zou zijn te gronde gegaan, dat hij, Snn`z‘/z, de man was,
Ei die inzag dat in Virginia men niet moest zoeken naar goud en spoedig
vergaderde schatten, maar een ge0ra’ena’ nzaaisenappelnk öea’räfs­
E Zez·en invoeren. Daar is gz'na’s - zeide Smith -­/z0egenaanm'nz'ez‘.v j
` zender arbeid ie verwae/zien.
lt Wij gelooven dat èn door Bancroft èn door Smith beter geoor- ,
deeld wordt dan door de Hoofdcommissie van Landbouw op java.
Ons deel met de kolonisatie in onze Oost, moet dan ook zijn
ke! seheybpen van een nazzbnaal, Cnrisfeläk, geordend, znaaire/zap-
." peläk bedrqfsleven, en zulks zonder drukkend op den lnlander
terug te werken, integendeel aan den Inlander eene plaats inruimende,
saamwerking in de hand werkende. Saamwerking, waaruit dat ge-
. leidelijk werkende contact moet geboren worden, waardoor èn de
Inlandsche Christen èn de onchristen Inlander zich ontwikkelen
ll kunnen, zich amalgameeren kunnen met de Europeesche Chirstelijke
maatschappij.
fl.
il