HomeKolonisatie in onze OostPagina 24

JPEG (Deze pagina), 886.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

­ ( » · ­ .. -. . . . W. .. ‘.,v, -,a.- .. al , FM-, .-..
t
ä
i
`
jr
ig; 22 ‘
[ .
jj in
V- i
, Doel der emigratie en kolonisatie.
i Niet van belang ontbloot is het, om nog, voor wij verder gaan,
è eenige oogenblikken ons te bepalen bij het duel der emigratie en
is kolonisatie.
Dat doel is tweeêrlei. Te onderscheiden in de eerste plaats met
betrekking tot het land dat verlaten wordt, het moederland, en in g
5,; de tweede plaats met betrekking tot de kolonie die gesticht zal j
li worden. F
· Het deel nu dat wij ons voorstelden met de emigratie, in het be- )
lang van het moederland, was in korte woorden ons naiianale Zeven ä
te versterken door wäzzQgrz`ng en gezonder maken der sociale Zeerieznzien. Z
J En juist dat doel beoogen wij met de emigratie, in tegenstelling
i van het van revolutionaire zijde aangeprezen middel om de bevol­ jj)
’i~ king te minderen, althans niet te vermeerderen door opheffing van i
i het huwelijk of het kunstmatig _beperl<en van geboorten, waardoor [
ri zedeloosheid en misdrijf toenemen moeten en de krachten der natie
verteeren. §
Ii In tegenstelling van alles wat op revolutionairen grond geleerd
wordt, waardoor vergevensgezindheid plaats gaat ruimen aan wraak;
_ barmhartigheid verdrongen wordt door hardvochtigheid; waardoor '
ga baatzucht in den schrilsten vorm gekweekt wordt, en zelfs als leef
‘i regel geëerd in het banale: ,,Ierz'er weer zie/e," dat in zekeren vorm
`,_ zoo scherp aangewezen is door Dickens, als hij Scrooge zeggen laat __
dat verhongering, hongerdood het beste is om de overtollige bevol­
king_ te doen verdwijnen. ç
Ook in tegenstelling van eene dwaalleer, die door omkeering het
ii goede zegt te zullen bewerken. Eene leer die uitloopt, niet op het
pi verbeteren, maar op het omkeeren der zaak. Waarbij heden boven “
is, die morgen ondergaat ; waarbij heden dp een over onrecht kla-
j gen, maar morgen zelf dat onrecht plegen zal. Een leer die onder I
den schijn vrijheid te willen, uitloopt op slavernij. E
jg, De emigratie moet natuurlijk invloed doen gevoelen in aansluiting
van wat in het moederland zelve--kan gedaan worden tot verbe­
dié
ff
iii . ‘
& ___&______M___________________________~___+`_AA__^__ g