HomeKolonisatie in onze OostPagina 23

JPEG (Deze pagina), 899.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

. .`,..-- .``Z w- ..,. wa. .,,V ma,. ., - ­·--a l ~~·~ -t -v r . --
. E
. · 2I 1
j Vrouwen, zoo wordt geoordeeld, zouden voorbeschikt zijn voor
ziekten, omdat zij weggerukt uit. hare omgeving zonder er iets voor
l in de plaats te vinden, meestal physiek en moreel onderdrukt zijn.
I Ons dunkt, dat bij Hinke, degelijke kolonisatie dat bezwaar van E
lt, - zelf wegvalt. Eene emigratie, waarbij niemand ledig gaat, en orde-
` lijke samenwoning van velen plaats vindt, zal juist aan de vrou- lf
{ wen eene voor haar passende en gunstige omgeving onder vrien- , l
_ den en bloedverwanten verzekeren, en zelfs haar in gunstiger om-
ll geving plaatsen kunnen. p
De· omgeving in nauwe straatjes en steegjes zelfs in verscheiden ` ·
­ breedere straten der groote steden is toch zeker niet altijd zoo
gunstig. Hoe velen, die het aan ruimer middelen ontbreekt, wo-
l , nen in bekrompen, ongezonde ruimten. Eene onttrekking aan zoo- f
danige omgeving is zeker niet nadeelig.
De meening dat de Europeaan zich niet over den geheelen
p` aardbodem zou kunnen acclimateeren, heeft zich niet kunnen be-
‘ stendigen. Nog onlangs hoorde zij haar doodvonnis vellen op het A
Internationaal Medisch congres te Berlijn, bij monde van den
hoogleeraar Sz‘0km`s, toen hij, op grond van statistische gegevens
l aantoonde, dat de Europeanen, mits de vereischte hygiënische
_ maatregelen in acht nemende, over het algemeen evengoed aan
‘ het vreemde klimaat kunnen gewennen als de inboorlingen. .
Natuurlijk moet men niet bepaald ongezonde plekken kiezen.
Deze geven trouwens in elk klimaat slechte uitkomsten. Denk
slechts aan de omgeving der Pontinische moerassen in Italie. Heb-
ben wij dus de vraag te beantwoorden, of kolonisatie in onze ko- `li
loniën en bezittingen, door Nederlandsche emigranten mogelijk is, .l
l dan behoeven wij niet lang om het antwoord verlegen te zijn.
Uit hetgeen wij te berde brachten blijkt dat zoadanzgre /ê0Zazzzk¢zZz'e
magcläk is. E _
h
· l
l
Qi