HomeKolonisatie in onze OostPagina 22

JPEG (Deze pagina), 908.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

i
il .
ä
{ zo W
j Het is daarbij echter niet kunnen blijven. Men kon zich, hoe-
wel met erkenning der belangrijkheid van het onderzoek der voor-
j melde commissie, niet op den langen duur daarmede. tevreden l
i stellen. X
l
j De ervaring leerde niet geheel dat, wat men vroeger meende li, -
` ä O . . • » ’
pgemerkt te hebben. De invloed van het klimaat was steeds min-
j der gevaarlijk geworden, tengevolge van betere kennis der daaraan
E , verbonden ziekten en de middelen van bestrijding. De leefregel, _
die men volgde, bleek van uiterst groot, zelfs overwegend gewicht. li
7 Het was wel is waar door de Commissie niet direct gezegd, ·
ie maar toch vrij zeker voorondersteld, dat de emigrant zich niet -
l ` . .. ‘
. door de rede zou kunnen laten leiden, zoodat hij kwade of scha-
delijke gewoonten niet na zou laten. Doch deze redeneering was .
ten eenenmale van onwaarde.
;, . Een slechte leefregel is overal schadelijk en niet bij uitsluiting
in de tropen. En velen zullen zich door rede laten leiden, waar W
1 lj zij overtuigd zijn of worden, dat het in hun belang is. Met rede ii i "
‘ j begaafd, moet de emigrant naar rede hooren. Doen dit sommigen
' niet, dan is dat nog geen bewijs, da.t de kolonisatie juist in de ·
tropen niet lukken kan. ‘ T
jg; Eene wijziging in de meening omtrent het al of niet mogelijke .
L i eener kolonisatie in de tropen was dus te wachten. Had de mensch `
niet reeds van vroeger tijden af, zich overal verspreid en de aarde
bevolkt, en zou zulks nu niet meer mogelijk zijn geworden?
In haar advies aan de »Maatschappij van Nijverheid te Haar-
1em" in 1873 is de >>Vereeniging ter bevordering van geneeskun-
dige wetenschappen in Ned. Indiê" reeds gunstiger gestemd. Er t
wordt erkend dat in Ned. Indie streken zijn, geschikt tot kolo­ `
nisatie. ·
Een bezwaar zou echter blijven gelegen in de eentonigheid der
tropen. Niet alleen de warmte is het die drukt, maar ook die
, ecntonigheid.
Gelukkig wordt er bij gevoegd, dat die eentonigheid slechts ge-
temperd wordt door arbeid. Emigranten, die werkzaam zijn, zullen
H4 d 1 ‘ ‘ 1 1 bb
.g er us a zeer weinig ast van ie en.
(Hoe zou het gesteld zijn met de eentonigheid, die hier ook ten ·,
plattelande niet geheel ontbreekt?) j
vi _
I!
li. v
Q1 . .
‘¤¥`.%r.nnrr-n..___.;n______