HomeKolonisatie in onze OostPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

` I 7 . i 1
Daarom mag het wel bevreemden, dat in de laatstejaren zooveel ’_
_ krachten zijn verspild om tot emigratie naar buiten onze koloniën r
op te wekken. Waar toch onze Nederlandsche emigrant zich vestigt
onder vreemde vlag is hij in zekeren zin voor Nederland verloren. .
r ` Zelfs een emigratie naar Transvaal zou uit dat oogpunt thans i j
j af te raden zijn. De tijd is voorbij, dat wij in Afrika nog onze ` A
nationaliteit zouden hebben kunnen handhaven. Krachtiger energie
’i en vroeder diplomatisch beleid heeft ons in Afrika uitgesloten. De jr
l schoone Kaapsche kolonie werd verspeeld, omdat zij niet in behoor-
ä lijk verdedigbaren toestand was gebracht; - en de goede tijd, toen
aansluiting aan de Kaapsche emigranten naar Natal en elders
i omstreeks 183,6 tot goede resultaten had kunnen leiden, hebben wij _ j
laten voorbij gaan. Al wat wij later poogden te doen, moest nut­ jj
`teloos zijn. Niet voor de emigrant op zich zelf, maar voor onze natie. P,
l Uit dit oogpunt beschouwd verkrijgt ons tegenwoordig koloniaal A
bezit een zeer hooge waarde; - een waarde, die bijna niet hoog
i ‘ genoeg is te schatten, en waarover wij ons niet genoeg kunnen
l verheugen. Nederlandsch Oost­Indië en Suriname, rechtstreeks of _ "gàg
j niet rechtstreeks onder ons gezag gebracht, zijn onze tegenwoordige
l ..s·_;>here 0f z`m‘eresz‘s. jl
i Deze uitdrukking is helaas door sommigen zoo eigenaardig toe-
i gepast, dat wij bijna dientengevolge zouden vreezen, dat te eeniger­
g tijd eene vreemde Mogendheid zich in den Oost­Indischen Archipel ·
r ,,eene eigenaardige rpáere af z'n1ez·avt zou gaan scheppen waardoor 2
wij zouden aanvangen aldaar geen enkele sphere of z'm‘e¢~esZ meer ë
j over te houden. · v
Neen in onze kolonien en bezittingen is het nog niet te laat om 4
·onze Nederlandsche nationaliteit den boventoon te doen voeren, en = Q
eene kolonisatie in dien geest in het leven te roepen. -­ Elders is ï W
dat niet meer mogelijk. t
l Er is wel eens gezegd, dat onze koloniën de kurken waren waar ?
Nederland op dreef. En waarlijk als wij ons herinneren wat al * ‘
. voordeelen, wat al aanzien ons die koloniën hebben geschonken, ·
- dan erkennen wij de juistheid van dit zeggen. ë ‘
Maar nu durven wij zelfs verder gaan. Wij zeggen nu, - dat J
l mits men wijs zij en tijdig lette op wat te doen staat, nu interna­ | ,·
tionale en sociale verhoudingen zich steeds sterker openbaren, ons ;l
ii . 2 i
t l
· ’ j