HomeKolonisatie in onze OostPagina 18

JPEG (Deze pagina), 967.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.28 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

rj ·
" 16
W ~ zelfs een emigratie-vereeniging werd opgericht onder de auspices
b der Italiaansche regeering, om de emigreerende bevolking een arbeids·
" veld te verschaffen in Italiaansch Afrika; dat in Belgie men bij
. .· voorkeur de aandacht vestigt op het Congo­gebied; en dat in
Duitschland krachtig moet hebben gewerkt, de gedachte om den , `
landskinderen, die reeds zoo vele jaren achtereen het vaderland j
? verlieten om daar nooit meer terug te keeren, een wijkplaats te
. verschaffen op Duitsch gebied.
' Engelands nationale macht en kracht is zeker steeds toenemende i
geworden, omdat het zijne onderdanen niet ten gevolge van emigratie ä
behoefde te verliezen, met al hun kunde, kracht en bezittingen.
ii Ook Duitschland streeft er naar Engelands voorbeeld te volgen, tot 5
I versterking van het Rijk.
1 Ons land kan dus onloochenbaar bevoorrecht geacht worden om
» ­ het bezit van nog zooveel uitgestrekte bezittingen en koloniën.
Als we zelfs java uitzonderen, omdat dit al veel sterker bevolkt
ll is dan Nederland, dan blijft er zoo groote min of meer onbezette, .
i onbewerkte ruimte over, èn op Sumatra, èn op Borneo, èn op zoo l
veel eilanden in onzen Indischen Archipel, èn ook in Suriname, ,
dat het wel niet ontbreken kan aan streken, waarheen de volks-
verhuizing, zoo mogelijk, zou kunnen worden geleid.
à Kon de emigratie daarheen geleid worden, wat zou zulks niet Q
bijdragen kunnen tot versterking van ons gezag, dat toch een Chris- j
5, telijk gezag moet zijn te midden eener Islamsche en Heidensche Q
N wereld; tot vermeerdering van bronnen van welvaart voor het 1
moederland; tot een geleidelijk en doordringend contact met de
` Inlandsche volkeren, tot aansluiting en degelijke ontwikkeling.
r Zelfs in het buitenland heeft deze zaak de aandacht gaande
_ gemaakt. Dit blijkt uit hetgeen op zo November 1888 in onze {
Staten­Generaal door het lid ]hr. v. Asch van Wijck in herinnering
werd gebracht. Hij wees er toen op, dat reeds in r86o in ,,a’as
AusZamz" was gezegd, dat onder eene verlichte Regeering, de Bat-
il taklanden eene bevolking van 5 à 8 millioen menschen zouden
Tl ` kunnen voeden en de kostelijkste voortbrengselen opleveren. Dat
il reeds 0m haar eigen besmem de Nederlandsche Regeering daar een
M Europeesche volksplanting en de invoering des Christendoms moet ï
wenschen.
li Z?
" »i ;
l r
1 ‘ ä