HomeKolonisatie in onze OostPagina 16

JPEG (Deze pagina), 934.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

l
’¢ 4
jl I4 ï
onmetelijke uitgestrektheden van niet of slechts half bewoondeir
· igrond, die nog wachten op den nijveren landbouwer, om door zijne < _
lj hand productief gemaakt te worden.
i Wat al hulpbronnen kunnen daar worden geopend!
` En daar tegenover staat dan, dat door die emigratie welke als i ·
g eene sluis werkt en de overtollige bevolking af doet vloeien, naar
plaatsen waar zij nuttig werkzaam zijn kan, tevens de toestanden
in het moederland worden gewijzigd, gezonder gemaakt.
, Het emigreerend deel ziet zich als het ware eene nieuwe wereld
van welvaart, van krachtig leven geopend, en zal - ja -­ in den
, ` eersten tijd ook wel te lijden hebben van speciale schadelijke in-
vloeden, -­ doch zal bevrijd zijn van de steeds schadelijker in-
l vloeden in het moederland. Mogen er al bij de emigratie, vooral
in den aanvang zooals overal en altijd, velen te gronde gaan, -
de groote menigte, zoowel in als buiten het moederland zal physiek
en sociaal verfrischt en voor geheelen ondergang behoed worden.
Het nationale leven zal krachtiger worden. ,
Maar stel nu het geval dat een volk niet van de emigratie ge-
diend wenscht te zijn. Wat dan?
gt li, Wij durven het bijna niet zeggen. _ ·
jl Boven stipten wij aan, wat de overbevolking tot gevolg zou heb­­
»l’ , ben, zoo er geen middel tot genezing van den zieken toestand zou ­
ij kunnen worden aangewend. i
Wij gelooven dan ook, dat indien een volk niet wil emigreeren,
i als de noodzakelijkheid toch daartoe dringt, - dat zulk een volk
· zijn eigen graf graaft, het graf waarin zijne nationaliteit ten onder gaat. r
Door zelfverzwakking zal zulk een volk ten prooi zijn aan zijn
_ I krachtiger naburen, zoo het al niet geheel ten onder gaat.
' Wij gelooven dan ook, dat de emigratie noodig is voor een volk;
even noodig als de uitwaseming voor het lichaam. Iedere volksstam H
moet, als de tijd er toe dringt, tot emigratie overgaan, daaraan j
deelnemen. Emigratie is een levenseisch. Daaraan niet te gehoor-
Q, zamen, zou een volk van lieverlede zijne beteekenis doen verliezen,
Q A _ zou het doen verdwijnen van het wereldtooneel. E
ii, Wij zouden dan ook moeielijk kunnen aannemen dat Neder-
landers, als de tijd daar is, niet zouden willen emigreeren.
Zouden wij niet nog iets van de kracht onzer voorvaders hebben ,_
ii t
* J . . i
ii ‘ n
ik > Y Y Y W N Y g Yi Y Y ZA *4 W7 rn ‘