HomeKolonisatie in onze OostPagina 15

JPEG (Deze pagina), 905.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

13 ‘
II.
j ,,OverbevoIking en Emigratie? ij
A In het vorige hoofdstuk wezen wij er op, dat in meerdere of min- _l
i dere n1ate, Nederland kon geacht worden reeds lijdende te zijn aan i
overbevolking. , ,
"Y Zoo het ons nu niet mogelijk is voor dat lijden een genees-
middel te vinden, dan zullen zich langzamerhand de gevolgen van
overbevolking gaan openbaren, en sterker doen gevoelen. Schade-
lijke invloeden van allerlei aard zullen zich doen gevoelen, om die
bevolking te minderen. Ziekten zullen toenemen, omdat een deel 1
der bevolking niet meer in staat is zich tengevolge van uitputting
staande te houden. Maar waar het krachtige naturen geldt, zal I
de strijd om het leven zich in al zijn ruwheid meer en meer gaan l
` openbaren.
, De aanleiding bestaat dan tot strijd ; buitenlandsche oorlog als
dat mogelijk is ; zoo dit niet kan binnenlandsche verdeeldheid, J
woelingen, burgeroorlog met al den aankleve van dien. I`,
` Men zal eenigermate een toestand zien ontstaan als die in een
lang belegerde veste, waar gebrek ontstaan is. De een zal den l
ander het brood dat hij eet niet gunnen, ja hem dit met geweld
ontnemen, als hij daartoe bij machte is. Misdrijf zal zich verme­ 1
nigvuldigen; wet en gezag krachteloos worden. Anarchie zal het
eind zijn. Een wilde strijd van den een tegen den ander zal
alles slopen. i
_; Daarom noemden wij ‘ook vroeger als den meest natuurlijken, _
geleidelijken weg om tot vermindering van bevolking te geraken E
de Emzlçrazie. En uit dit oogpunt beschouwd, moet men dan ook
erkennen, zooals terecht ongeveer twee jaar geleden in de Smu-
daarzi geschiedde, dat in de ¢·mzQ;rraZz'c schuilt wl/as/zeil mits emi­ J
gratie mogelijk is, en men emigreeren wil.
In het algemeen nu is emigratie mogelijk. Wij hopen later daarop j
nog in het bijzonder terug te komen, bepaaldelijk in verband tot l
onze koloniën, -- doch nu doet dit in zekeren zin niet tot de zaak.
Op de wereld zijn nog buiten onze koloniën, ontzaglijk groote, i
· ä