HomeKolonisatie in onze OostPagina 14

JPEG (Deze pagina), 871.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

elly · {LZ ` D W"` llW`”l`-ww" `ml nl ll www F uw
g Al
grootè steden, in plaats van allereerst te onderzoeken of soms de
_ hulpbronnen ten plattelande niet nog kunnen vermeerderd worden.
J Is onze landbouw niet nog voor verbetering vatbaar? Staat zij E
. op haar hoogste ontwikkelingspunt? Kan zij niet productiever ge- Y
maakt? Kan zij niet uitgebreid worden? Diezelfde vragen doen L D
‘ zich overal bij voor.
P j Men heeft alsnu een toestand geschapen waarbij het platteland N
j vrij wel, in verband met de hulpbronnen aldaar, is vrij gebleven .
” van te lijden aan overbevolking; doch in de groote steden doet
zich dat lijden zeker meer en meer gevoelen.
Wel is waar streeft de mensch er naar om het gevaar van over-4
bevolking te doen verminderen, althans zoo min schadelijk moge--
? lijk te doen zijn. Nog pas weder is de mogelijkheid ter sprake ge-
‘, bracht om de arbeidende bevolking terug te brengen, terug te;
‘ leiden naar buiten de steden, waardoor het familieleven der arbei-
W ders winnen zal en waarbij dan tevens kans bestaat dat een zeker _
p deel zich weder op landbouw zal gaan toeleggen.
r Doch al het zoeken naar nieuwe hulpbronnen in ons kleine ti
Nederland, op het gebied van landbouw, van handel of van indus--
lg trie zal het niet verder brengen dan tot eene tijdelijke verschuiving
van het tijdstip, waarop met onverbiddelijke kracht zich de gevol-
4 gen van overbevolking zullen gaan doen gevoelen.
Al zou men dus geneigd zijn om te beweren dat Nederland nu
N nog niet lijdende is aan overbevolking, zeker is het toch niet over-
{ dreven om er op te wijzen, dat al ware dit nu al zoo, de tijd
zeer aanstaande is dat dit lijden zal zijn aangevangen.
Als het al niet werkelijk aangevangen is! 2
J Wij gelooven dan ook dat daarom de tijd dringt tot waarschuwen· `Z
E l voor wat te wachten is. Zal men als de nood er is gereed zijn E"
l Zal men de middelen tot herstel hebben overdacht niet alleen,
R " maar voorbereid, zoodat slechts uitgevoerd behoeft te worden ent
_ kan worden wat men noodig oordeelt?

è `"
g .
.l
ei
le .
xixl · -