HomeKolonisatie in onze OostPagina 10

JPEG (Deze pagina), 921.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 45.05 MB

( S
volksverschuiving in Europa, ontstaan na den inval der Hunnen.
De gevankelijke wegvoeringen der Israëlieten door de Assyrische en
Babylonische veroveraars geven een voorbeeld van gedwongen
I emigratie.
I Deze gedwongen emigratie heeft wat het gedwongene betreft over-
eenkomst met het tegenwoordig elders in gebruik zijnde stelsel van
dé_;901·!az‘z'e. Overigens is tusschen beide een groot verschil. De eerste
, was een gevolg van politieke oorzaken of van de macht van den
2 sterkste; ­- de tweede, ziey>0rz‘az‘z'e, vindt haren grond in de hand- "'iv
having van recht en orde.
_ Tot welke schoone gevolgen deportatie kan aanleiding geven leert ,i
ons Ausz‘m!z`ä.
ï` Als laatste oorzaak van emigratie noemen wij overberm/king, •
· waardoor allerlei vernielende invloeden ontstaan, die het menschelijk ig
i leven bedreigen en aantasten. De minder ontwikkelde volken, die
* hoofdzakelijk van jacht en visscherij leven, zullen onophoudelijk
_ zich moeten verplaatsen; - de meer beschaafden, welke door land-
bouw, handel en industrie meer hebben leeren produceeren zullen
r veel vaster wortelen in hun vaderland.
L De gevolgen der emigratie openbaarden zich steeds in de betrek-
kingen, welke bestaan bleven tusschen het nieuwe en het oude volk.
Wel ontstond er dikwijls een opvallend verschil, omdat onder andere
omstandigheden en klimaatverhoudingen wijzigingen veroorzaakt
werden, die een geheel samengaan onmogelijk maakten, maar met
, dat al bleven er dan toch altijd nog zooveel aanrakingspunten be-
staan tusschen de kolonie en het moederland, welke zeer ten voor-
deele van het laatste bleken. Steeds is dan ook de handel en de
nationale beteekenis van een volk in kracht en uitgebreidheid toe- al
genomen, zoodra verschillende koloniën en nieuwe staten gesticht
T werden door emigranten uit dat volk.
', Gezwegen nog er van, dat de algemeene toestand in het moeder-
. land voordeeliger werd door het wegtrekken der overtollige bevol-
king of door het verwijderen der schadelijke bestanddeelen zooals
bij déportatie in den nieuweren tijd. _
Gezwegen ook van de gevolgen, welke de aanraking en door-
menging van verschillende volksstarnmen had voor de algemeene
ontwikkeling en beschaving.
e