HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 98

JPEG (Deze pagina), 899.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.90 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

96
verstrekken, dit volstrekt niet schadelijk kon zijn. Alle kribben j
toch zijn van die afmetingen, dat dit best mogelijk is. g
Echter werd ons door onzen geleider verzekerd, dat slechts àa
zelden en alleen bij hooge noodzakelükheid zulk een maatregel Q
werd toegepast. ‘
Schreven de heeren Van Detli en Van Houten van verschillende F
maatregelen, die zouden genomen worden, wanneer het bekend {
was, dat een bezoek zou worden gebracht, als b. v.het vernieuwen ï
der lakens, hiervan was niets te bespeuren. Wel degelük bleken
de bedden beslapen te worden, zooals we ze nu zagen. er
De zalen zelf waren frisch, terwijl het toch nog tamelijk vroeg
op den dag was, toen wg ze bezochten en voldeden, naar onze
bescheiden meening, aan alle eischen der hygiene.
Wanneer in alle huisgezinnen de toestanden waren, zooals t,
wij ze hier zagen, zou er werkelijk geen reden tot klagen zijn. Y
Verder kwamen we in de schoollokalen.
Hier werden we getroffen door de orde en netheid, die overal
heerschten en door den ernst en degelijkheid, waarmede de onder-
· wüzers zich van hunne voorzeker zware taak kweten.
De leermiddelen waren alle volgens de nieuwste eischen en
zonder veel paedagogische kennis te bezitten, kwam ieder tot
de overtuiging, dat deze school gemakkelük met elke andere ­
lagere school kan wedijveren en dat zu vaak de eerepalm zou
wegdragen.
De gehoorzaamheid en oplettendheid der leerlingen trok in
hooge mate onze aandacht. Trots de stoornis, die onze komst
onwillekeurig veroorzaakte, zagen wg niet, dat eenige afleiding H
van de zijde der kinderen er het gevolg van was.
Onmogelük was het ons alles even nauwkeurig op te nemen
en daarom moesten wg ons vergenoegen met slechts enkele
oogenblikken in de verschillende werkplaatsen te vertoeven.
Toch merkten we ook daar op, dat een geest van vroolijkheid
en tevredenheid overal heerschte.
` Dit bleek vooral, toen een onzer van een toevallig voorko-
mende gelegenheid gebruik maakte, om met een paar jongens,
die in den timmerwinkel aan ’t werk waren, te spreken. Zij
toch hadden niets dan lof over de behandeling, die zg hier on- l
dervonden. Geen der verplegers of geen geleider was hierbg
tegenwoordig, zoodat er dus van een slaafsche vrees, waarvan , ‘
de brochure melding maakt, geen sprake kon zijn.
Het spreken over de wasch en de verdere behandeling der
kleedingstukken, moeten we, als niet der zake kundigen, onbe-
sproken laten.
De eenvoudige en toch zoo sierlüke kapel, waarin de gods-
dienstoefeningen gehouden worden, trok ons zeer aan en wij
moeten uitroepen: Hoe onschatbaar groot is het voorrecht der
honderden kinderen, die hier in de gelegenheid worden gesteld,
het Woord Gods te hooren, waarvan zij wellicht, zoo zij niet
in de stichting waren opgenomen, voor altoos zouden zgn ver-
stoken geweest!