HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 97

JPEG (Deze pagina), 941.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

N G ,;_, ~
l
1
F es
geleden nog de Zangvereeniging uit Veen niet 180 vrienden bü
ons mochten zien. In De Protestantsche Ncordbrabcmter wordt het
5 volgende over dit bezoek aan Neerbosch medegedeeld:
Hooggeachte Redacteur!
l Vriendelük verzoeken wg een plaats in uw blad voor het on-
l derstaande.
De Christelüke Zangvereeniniging ,,Zanglust" der gemeente
Veen heeft Donderdag 10 Augustus 1.1. volvoering gegeven aan
4 haar plan om eene pleizierreis te maken naar Nymegen en de
g Weesinriohting te Neerbosch.
{ Voor deze reis was de stoomboot ,,Neutraal III" afgehuurd.
v Behalve de leden der bovengenoemde Zangvereeniging deden
nog ongeveer 180 personen de reis mede. Niet alleen Veen, maar
j ook de aangrenzende dorpen waren sterk vertegenwoordigd.
{ Des morgens te 3 uur vertrok de boot van Veen. Begunstigd
door het heerlükste weder werd de reis aanvaard en in genoe-
gelijke stemming bereikte men omstreeks 10 uur de stad Nü­
megen. Geen oogenblik werd de gulle feestvreugde verstoord;
integendeel, ieder deed, wat in zün vermogen was, om op ge-
. paste wüze elkander de reis te veraangenamen.
Daartoe werkten vooral mede de leden van ,,Zanglust", die
. tusschenbeide hunne opwekkende liederen aanhieven.
Nadat men aldus in Nümegen was aangekomen, werd aller-
‘, eerst de reis naar de stichting des heeren Van ’t Lindenhout
‘ ondernomen. Ge begrüpt, dat we allen belangstellend waren deze
inrichting te bezichtigen, daar zij in den laatsten tüd het on- 1
‘ derwerp van veler gesprekken is. Op de plaats onzer bestemming
aangekomen, werden we door de muziekder weezen verwelkomd.
En nu begon onze tocht door de vele zalen der grootsche
g stichting.
§ Allereerst bezichtigden we de keuken, waar juist het middag-
, maal voor de weezen gereed gemaakt werd. Zeven fornuizen
' vol aardappelen en groente stonden pruttelende en wasemende
voor ons, terwül een heerlijke geur, die het vertrek vervulde,
ons aangenaam aandeed. In niets leken deze spijzen op het
varkensvoedsel, waarvan de heeren Van Deth en Van Houten
in hunne brochure spreken. Integendeel, het kwam ons voor, l
dat in vele hulsgezinnen de spüzen niet `alleen van zulke goede
kwaliteit zijn, maar ook niet met meerdere zorg toebereid kun- 1
` nen worden. “
· Van hier begaven wg ons, na een korten blik op den karntoestel g
geworpen te hebben, naar de slaapzalen der weezen. '
If Deze voldeden ons alleszins. We zagen hier de bewuste kribben, ï
waarover in bovengenoemde brochure zoozeer de alarmtrompet
gestoken wordt. Daar toch wordt gezegd, dat somtijds twee g
kinderen genoodzaakt waren in eene krib te slapen. 0ns kwam
1 het voor, dat, mocht het al eens gebeuren, dat door bijzondere
g omstandigheden een krib aan twee kinderen tot legerstede moest
. 1 ir
ë iï