HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 96

JPEG (Deze pagina), 953.50 KB

TIFF (Deze pagina), 5.87 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

5
l
94 '
van alle huizen, die tot de Weesinrichting te Neerbosch behoo-
ren, dat wg steeds in dezen hebben geworsteld met geldelgke ,
behoeften. Doch wg mochten wachten op Hem, die niet alleen
in Zgn Woord ons zegt, dat Zgns is het goud en het zilver en
het vee op duizend bergen, maar ook dertig jaren achtereen l
getoond heeft door zicht- en tastbare bewgzen, dat Hg een hoor- j
der gebeden is, zullen wg ook nu weder ondervinden, dat de {
Heer het is die ook dit huis bouwt en niet de menschen. We j
mogen ons zeer verblijden, dat onze vrienden door de giften die T
ze ons zenden toonen, dat zg met ons medeleven en lijden en
strijden, opdat arme weezen worden verzorgd en met het Evange­ g
lie bekend gemaakt. Want ook voor dezen geldt het: Zoekt eerst
het Koninkrgk Gods en Zgne gerechtigheid en alle dingen zullen {
u toegeworpen worden. '
Het bezoek aan de Weesinrichting was nog geen enkel jaar ,
zoo druk als gedurende de laatste weken. Het is ons bgna niet I
mogelijk om in dezen weg voort te blijven gaan. Honderde per- {
sonen melden zich dagelgks bg ons aan om de Weesinrichting
­ te zien en het merkwaardigst is mg daarbij, dat negen tienden
van deze bezoekers mij nooit hebben gezien. Het is alsof
ze uit de binnenlanden van Azië of Afrika komen en in de
laatste weken voor het eerst na dertig jaren iets van Neer- ‘
bosch hebben gehoord. Of zg allen komen uit ware belang-
stelling dit betwgfel ik zeer en of de inrichting zelf van ‘
dergelgke bezoeken veel vrucht voor de toekomst zal trekken, V
dit geloof ik nog minder. Dit is zeker, dat door het veel- .
vuldig bezoek, vooral op de scholen en op de werkplaatsen,
het onderwijs schade begint te lijden en we dus wel genood­ V
zaakt zullen zgn in de toekomst andere maatregelen te nemen.
Daarbij komt het ons voor, dat vele dier bezoekers, die nooit.
iets voor de inrichting hebben gedaan of gegeven, Neerbosch ,
bezoeken alsof zg een zeker recht hebben om bg ons binnen­ i
gelaten te worden. Ik vraag aan de lezers: Welke inrichting in i
geheel Europa is aan te wijzen, die men zoo vrg heeft kunnen j
bezoeken, als tot nu toe de Weesinrichting van Neerbosch. Doch
dan meenen we toch altgd het recht te behouden om ten minste
de uren te bepalen, wanneer de huizen voor bezoekers open staan
terwijl men het niet als een gunst moet beschouwen, dat men
tot ons komt om de Weesinrichting te bezichtigen, maar wel
dat men hier wordt toegelaten.
De uren van bezoek zgn ’s morgens van 9-11 en "s middags j
van 2-6 uur. ’s Zaterdags en ’s Zondags is de Weesinrichting
voor alle bezoekers gesloten. Wg houden er geen kofiiekamer '
op na. Wie ververschingen wil gebruiken moet zich die op an- I,
dere plaatsen verschaüen. ·
Wg vragen onzen vrienden zeer vriendelijk toch niet ieder,
die ze op reis ontmoeten, naar Neerbosch te zenden, want we
hebben reeds meer dan genoeg van al die bezoekers. Dat de- L
uráemlen tot ons komen, daarvoor zgn we zeer dankbaar, al ko- '
men ze ook in grooten getale, zooals wg voor weinige dagen Y