HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 94

JPEG (Deze pagina), 910.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.04 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

92
dame had rondgewandeld om alles te zien en een rütuig met
twee paarden haar wachtte om haar verder te brengen. Men
maakt zich 0 zoo druk over de familie Van ’t Lindcnhout en
de Weesinrichting te Neerbosch en vergeet intusschen iets voor
de arme weezen te doen.
Dit is echter gelukkig niet het geval met onze duizenden
vrienden. Zü vergeten ons niet. Hiervoor onzen innigen dank.
Gü hebt ons groote vertroosting bereid in deze dagen van moeite
verdrukking en strüd. Uw gewaardeerde hulp en medewerking
in den Weezenarbeid heeft in deze tüden voor ons dubbele waarde
Gü züt het mede, waaraan wü het te danken hebben en die·
het middel in Gods hand züt geweest, dat WU nog met moed
en volharding op den ingeslagen weg blüven voortgaan. Ook ,
vooral nogmaals onzen innigen dank aan de oud­weezen, die
door uwe warme liefde ons toont, hoe de Heere God u metons
heeft verbonden en gij bereid züt met ons te lüden en te strü-
den voor en om de waarheid. Al onze oud-weezen worden zeer .
gewaarschuwd voor de listige lagen, die gelegd worden door de `
tegenstanders om u in een valstrik te lokken enuin hun macht.
te krügen. Ze willen u gebruiken om hun boozen toeleg te doen
gelukken, getuige de brief aan onzen oud­wees Fillet geschreven
en in het Nieuws vtm den Dag van Zaterdag als advertentie op-
genomen. Fillet is iemand, die zich in en buiten de Weesinrich­ ‘
ting immer heeft gedragen als een uitnemend jongeling en man
op wiens leven geen enkele vlek kleeft, waarvan hg de oorzaak
is en die zich door üver, zuinigheid en nauwgezette plichtsbe- ­
trachting eene positie heeft veroverd als handelaar in üzerwaren
te Amsterdam.
Overgenomen uit Het Oosten van 23 Augustus.:
Nu de weezenarbeid op Neerbosch zoo druk wordt besproken,.
is het merkwaardig hoe dat gedeelte wat de ziekenverplegingr
betreft, het meest de critiek heeft door te staan. Ons Ziekenhuis,
waar onze goede vader Belmer zoovele jaren in geleefd, gebeden .
en gestreden heeft, om op alle mogelüke wüzen, die de liefde·
maar aan de hand geeft, met onze goede ziekenmoeder, Mej.
Montezaan, het leiden van de kranken die hier verpleegd zyn i
geworden te verzachten, staat aan de felste aanvallen bloot.
Zou hier niet duidelijk uit blüken, dat de strüd, die tegen de
Weesinrichting wordt gevoerd, voor een groot deel ook is die
tegen de macht van het Evangelie? Geen plaats is er op Neer-
bosch, waar zooveel gebeden is en nog wordt, als in deze woning
en geen enkel huis bestaat er, Waarin zooveel liefde en zelfver-
loochening gedurende al de jaren sedert het is gebouwd en als.
Ziekenhuis in gebruik genomen, in practük is gebracht. En hoe
wordt nu deze woning voorgesteld? Als een plaats, waar niet.
alleen te weinig ruimte is voor de verpleegden, (dit laatste stem-
men we gaarne toe en daarom wordt een nieuw Ziekenhuis.