HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 93

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

91
minste ik hoop, dat de Heere God, al kwamen er ook honderd ‘
brochures uit tegen de verzorging van weezen in huisgezinnen, ‘
met aanwgzing van ware of onware beschuldigingen, mg dan
het minst zou doen optreden als verdediger van de verpleging
·der ouderloozen in weesinrichtingen. Deze strgd mag naar mgne
bescheiden meening nu niet aan de orde gesteld worden. Wil
men dit echter ook nog, Welnu, men beschuldige ons dan niet,
~dat wg hiervan rechtstreeks of zgdelings de oorzaak van zgn.
In onze omgeving hebben wg in de laatste jaren veel geleerd
en gezien van uitbesteding in de gezinnen. Wg zwijgen hierover
y en hebben dit ook immer gedaan. Echter meenen we dat, waar
wg hadden kunnen spreken en gezwegen hebben, de voorstan-
" ders van uitbesteding in familien ons in deze dagen met rust
moesten laten. Door al dat geschreeuw op de groote markt over l
weezenverzorging wordt geen enkele arme wees gevoed of ge- j
kleed. Mg is nog niet van een der tegenstanders van den wee- H
zenarbeid te Neerbosch bekend geworden, dat hg zich over een
armen wees heeft ontfermd. Het is merkwaardig, dat ik juist ,
van al degenen, die het luidst roepen en schreeuwen, nog nooit
een bewgs heb ontvangen, dat zg er zelfs aan dachten zich het
lot van een arm weeskind aan te trekken.
Het gaat met hen meestal als met den schoenmaker, die mg
Q veertien dagen geleden bezocht en zich aandiende als een neef
van een der bg ons verpleegden, die ook voor het schoenma-
kersvak wordt opgeleid. deelde mg mede, dat het voor de
‘ eerste maal was, sedert de zes jaren gedurende welke deze
_ jongen in de Weesinrichting verzorgd wordt, dat hg zgn neef
‘ een bezoek bracht en verhaalde mg verder, dat hg eens was
komen zien, hoe het met hem ging. Hg had echter gedacht, dat
zgn neef veel grooter en sterker was, dan had hg hem wel wil·
len meenemen en op zgn winkel als knecht gebruiken, want
hij had het laatste jaar wel vgf knechts gehad en deze waren
allen bg hem weggeloopen. Zgn neef zou dat toch zeker niet
·doen: doch nu hg hem gezien had, wilde hij liever dat deze nog
een jaar bleef, het zou hem nu te veel geld kosten, daar hij
hem in de kost moest nemen. Hg zeide een groot voorstander .
van de Weesinrichting te zgn, want hg had tot voor twee ja- l
ren altgd onzen scheurkalender gekocht. Maar nu kon hij het
niet meer doen, want wg gaven er geen premieplaat bg. Als
we bgv. een plaat van Luther of Galvgn er bij gaven, zou hg
hem met pleizier weer nemen. Onze vrienden kunnen hieraan
zzien, dat men aan zulke voorstanders heel weinig heeft.
Een dame vertelde mg dezer dagen met het onnoozelste ge-
zicht, dat zg een vriendin was van de Weesinrichting, want
haar was altgd een verslag gezonden en dat had ze gelezen. Ze
hoopte, dat er nog eens een tijd zou komen, dat ze ook iets
voor de inrichting zou kunnen doen. Of die tgd eenmaal zal
aanbreken, betwgfel ik zeer, want zg ging zelfs de bus voorbg,
die aan den ingang van de Weesinrichting is opgehangen, of-
schoon een van onze medearbeidsters twee uren lang met deze