HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 92

JPEG (Deze pagina), 948.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.08 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

90
Het kost heel wat meer brommige en zure gezichten om
meisjes te leeren den borstel en boender te gebruiken, hen te
onderwijzen in de behandeling van de natte en droge wasch en
het vuile werk in de keuken mede te doen, dan hen onderricht
te geven in het leggen van fijne stopjes en het maken van prach-
tige borduurwerken. Maar ik vraag u, als gg een dienstbode
noodig hebt, wat wilt ge dan: iemand, die de prachtigste hand-
werken kan leveren of iemand, die uw huis rein houdt en zorgt
voor goed eten op uw tafel?
Met jongens is het evenzoo het geval. Zg, die een goed hand-
werk geleerd hebben, vinden nog overal plaats, ook in ons land. ·
Wat is de algemeene klacht van de bazen? Dat zg zooveel last ,_
hebben van halfbakken jongens, die zich als volle knechts aan-
bieden, die in alle mogelijke beschaafde vormen zich kunnen
voordoen en heel goed weten te zeggen, hoe zg door den baas
wenschen behandeld te worden, maar er nooit aan gedacht heb-
ben, welke hunne verplichting is tegenover hunne meesters.
.Het is dan ook altgd ons streven geweest in den weezenar­
beid om de opvoeding der kinderen, die op Neerbosch verzorgd
worden, zoo eenvoudig mogelijk te doen zgn. Het leven in de
Weesinrichting mag niet hooger staan, dan in den stand, waarin
de verpleegden komen, wanneer zg deze verlaten. Daarvoor is ..
in de eerste plaats noodig een arbeidzaam leven; ten tweede dat l
men zich leert behelpen. Ieder zal mg toch moeten toestemmen,
als hg even nadenkt, dat wanneer men in zgn jeugd zich zelf ,
niet leert verloochenen en behelpen, men dit nimmer leert op
rgperen leeftgd. Ik heb nog nooit iemand ontmoet, die er zich ,
in zgn verder leven over beklaagde, dat hg in zgn jeugd te
eenvoudig was opgevoed en te veel had moeten werken. Wel
heb ik honderden ontmoet, die met tranen in de oogen beleden:
wg zgn te weelderig opgevoed en wg hebben geen werken ge-
leerd. Hoevelen van deze ongelukkigen zgn er overal in de
wereld te vinden! Naar onze meening behoort het tot de echt
Ohristelgke opvoeding, dat men hen, voor wie men op zich ge-
nomen heeft te zorgen, vroeg leert dat de eenvoud en de arbeid-
zaamheid, de beste middelen zgn, waardoor de Heere God Zgn
zegen schenkt en ons brengen kan en wil tot grootere welvaart
in het maatschappelgk leven.
Wat wg zoo dikwerf hebben geschreven, herhalen wg ook nu
weder, n.l. wanneer er zooveel verbeteringen in de Weesinrich-
ting te Neerbosch zgn aangebracht, dat er niets meer te ver­
beteren valt, altgd in de richting waar de tegenstanders van
onzen arbeid ons heen willen dringen, zou het te wenschen zgn,
dat de laatste wees van Neerbosch was vertrokken. Gewen de
weezen en verlaten kinderen aan alle gemakken des levens en
gg maakt ze zeker ongelukkig voor hun volgend leven.
Het doet mg leed dat, zooals ik van ter zgde verneem, door
sommigen, die voorstanders zgn van de verpleging van weezen
in huisgezinnen, die zaak in deze dagen op den voorgrond wordt
geschoven. Op zgn minst genomen vindt ik dit niet fair. Ten