HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 91

JPEG (Deze pagina), 970.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

89
Overgenomen uit Het Oosten van 16 Augustus:
Onze tgd kenmerkt zich in het bgzonder door een geest van
opgeblazenheid. Ieder wil zoogenaamd in de wereld vooruit ko-
men. Het ergste is echter, dat de meesten, vooral onder het
opkomend geslacht, zich inbeelden er reeds te zgn, voordat zg
den weg nog hebben ingeslagen, die tot het gewenschte doel
kan leiden. Het is niet tegen de leer der Heilige Schrift de mid-
delen te gebruiken, die God geeft om in het maatschappelijk
leven eene positie te verwerven en vooruit te komen. Doch dan
moet men ook den moed hebben om den weg in te slaan, dien
Gods Woord ons hiervoor aanwijst. En dat is volgens Salomo:
l' de hand des vlgtigen maakt rgk. Al de vervvaandheid die onder
ons volk heerschende is, heeft vooral hierin haar oorzaak, dat
de zoons en dochters met minachting zelfs neerzien op hetgeen
voor hunne ouders de bronnen van inkomsten zgn voor het
’ maatschappelgk bestaan. Vader en Moeder zgn voor hun huwe-
lijk, en misschien ook daarna nog, als knecht en dienstmeid
begonnen, maar voor de zoons en dochters is dit veel te min.
Men begint als heer en als dame en waar moet men nu eindi-
I gen? Men gaat op de schouders van zijn ouders staan en het
{ komt niet zelden voor, dat men zich over hen schaamt. Jozef
; Werd de eerste in Egypte. Toch schaamde hij zich niet, al zag
de minste Egyptenaar met minachting op een herder neer, te
i verklaren voor de Pharao en alle grooten van Egypteland, dat
zgn vader en broeders herders waren. Een mensch is niet groot,
· Wanneer hg niet durft zeggen wie zgn ouders zgn en wie hg
_ zelf is geweest. Er werd eens in het kapitool te Washington
_ aan den President Johnson verweten door een der afgevaardig-
den, dat hg den President wel in andere omstandigheden had
gekend n.l. toen deze in de houtdistricten reisde om daar werk
te zoeken en zgn geheele garderobe, behalve hetgeen hg droeg,
bestond in een paar schoenen en twee hemden, die hij in een
rooden zakdoek had gebonden. De President antwoordde zeer
gevat: Dit is alles waar, maar daarom, sta ik nu hier en gg,
mgnheer, zit daar op de bank. Ik deed dit voor mgn moeder
t om in haar onderhoud te voorzien.
_» Is deze kwaal overal merkbaar in het maatschappelijk leven
dan moeten wg al onze krachten aanwenden om dit kwaad¤
dat zooveel ellende aanbrengt, zooveel mogelgk te keer te gaan:
vooral in de opvoeding van vveezen en verlaten kinderen. Het
kost heel weinig moeite om van de verpleegden in een inrich­ ,
ting een soort van jongeheeren en jonge juffrouwen te maken. j
Hiervoor behoeft men zich weinig moeite en opoffering te ge-
troosten, want men kan er op rekenen, dat de meesten der ver-
pleegden dit zeer aangenaam zullen vinden. Maar is dit de weg
om hen tot nuttige leden van de maatschappg op te voeden?
Hebben wg niet meer dan genoeg van verongelukte meisjes
en jongens, die alles willen, doch tot niets in staat zijn, omdat
zg nooit geleerd hebben hunne handen te gebruiken?