HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 9

JPEG (Deze pagina), 894.51 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

7
ziekenmoeder een engel van dienende liefde is en Dr. De Blé-
court, aan wien de zorg voor al onze zieken is opgedragen,
onzen kranken met meer dan gewone liefde geneeskundige hulp
verleent. De heer Van Houten schünt aan de vreeselijke kwaal
l te lijden, overal kwaad te phantaseeren, doch het in zich zelf]
zoover mij bekend is, niet te zien.
' ? Ik ben blüde, dat ik dezen winter nog gedurende de strenge
‘ I vorst aan onze timmerjongens en metselaars eenig werk heb
kunnen verschaffen, daar zü onmogelük aan den bouw van het
Ziekenhuis konden werkzaam zün, door de vergrooting van onze
Bestuurskamer, dat tevens mün kantoor is, met daaraan verbon-
den veranda. Misschien heeft de heer Van Houten hier nog wel
iets op of over aan te merken. De kamer, waar wij tot nu toe
‘ vergaderden, gaf nauwelijks plaats om te zitten voor de leden
van het Bestuur. Mün oude grootmoeder zei altüd: ,,Eene bü
puurt overal honig, waar een spin niets dan vergif vindt.”
x Ofschoon het mijne vaste overtuiging is, dat deze mijne wüze
van optreden den heer A. J. van Houten zal dwingen zijne
brochure openbaar te maken, kon ik toch niet anders handelen.
j Indien men dreigt: uw beurs of uw eer, dan vind ik dit het
j -ergste wat te denken is. Welke inrichting, ja welk huisgezin is
veilig voor zulk een aanval.
j Ik weet zeer goed, dat in het beste huisgezin, waarin iemand
met kwade bedoeling rondsluipt, zooveel slechts is op te merken
l dat men, indien men al de fezïen uit zijn verband en afgescheiden
van de geschiedenis mededeelt, eene cronique scandaleuse kan
schrijven. Vooral wanneer men het slechtste phantaseert, getuige
de rekening van den heer Van Houten in zün dreigbrief Dus
zal er ook in een huisgezin van meer dan duizend personen wel
wat zijn om te kunnen lasteren en lezers te trekken, die van
zulke lectuur houden. Dit alles weten wü, toch kunnen we niet
anders. Kan dit kwaad verder doorgaan, dan is niemands beurs
en goeden naam meer veilig.
l Wij eindigen deze treurige mededeelingen met het vaste ver-
j trouwen, dat God recht zal doen.
j ï__
«
" Overgenomen uit Het Ooslm van 5 juli 1893:
In dit nummer laten wij hen spreken voor ons, die daartoe
naar onze meening recht hebben, opdat wij den schijn niet op
ons laden ons zelf te verdedigen. In de treurige geschiedenis
die in de laatste dagen zoozeer mün ziel bedroefd heeft, doch in
het minst mü den moed niet heeft benomen in de kracht mijns
Gods voort te gaan, verbaast mij niets meer dan dat de leugen
en laster, die over Neerbosch’ stichting is en wordt verbreid, bü .
zoovelen geloof schijnt te vinden. Tienduizenden hebben op elk
~ oogenblik van den dag de Weesinrichting bezocht. Dertig jaren
hebben wij met onzen Weezenarbeid op de publieke markt ge-
leefd. Honderden hebben voor korter of langer tijd op Neerbosch
_,ï bur-. · gw.; W. .7 W7;--r`-->·==~r< =«·:==­··­·-­-·"‘"‘ Yrr