HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 88

JPEG (Deze pagina), 873.02 KB

TIFF (Deze pagina), 5.99 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

86
Deze aanzienlüke winst is vooral hieraan toe te schrüven, dat
door ons voor een groot deel voor de copie en de redactie der
bladen en tijdschriften is gezorgd en hiervoor nooit iets in reke-
ning is gebracht. We hebben zooveel mogelijk gezorgd dat door
eigen uitgaven steeds werk was op onze drukkerij en binderg,
zoodat andere drukkerijen van de Weesinriohting geene schade
hebben geleden. De uitgaven van 7 tüdschriften en weekbladen,
de Kleine Courant versohünt tweemaal per week, hebben ons
daarin goede hulp bewezen. ’t Getal abonné’s op deze bladen en
tijdschriften bedraagt ruim 20,000. Het heeft ons heel wat moeite
gekost om deze immer gevuld te krügen en menig uur, dat we
zoozeer noodig hadden om een weinig uit te rusten, is hiervoor _
besteed moeten worden. Alleen het bewustzün, dat wij ook langs
dezen weg de kas der Weesinrichting met een aanzienlüke bate
kunnen steunen, geeft ons moed om bg onze vele eu drukke
werkzaamheden deze taak voort te zetten. ,
De tgdschriften en bladen, die uitgegeven worden op de Wees- r
inrichting zijn:
Het Oosten, De kleine Courant, Oud en Nieuw, Teliuis, De Vriend
des Huizes, Neerboseh’ Zonddgsbldd en Uit Verre Landen.
Dit laatste tüdsohrift is aan de zending gewijd. Dan wordt (
nog uitgegeven De Vrije School, die echter staat onder de re- ,ï
dactie van de H.H. H. B. v. Lummel te Nümegen en J. Klein ,n
te Haarlem. j
Wanneer wij voor anderen iets hebben gedrukt, dan was de :
prüs altijd hooger dan op andere drukkerijen en nooit hebben F
wü deze z. g. concurrentie aangedaan. Wat wü voor Zuid­Afrika ‘
en Amerika hebben gedrukt, zou, wanneer de Weezendrukkerij
niet had bestaan, nooit in ons land zün gedrukt geworden. Voorts r
hebben wü de drukkerij en binderü nooitbesohouwd in de eerste jl
plaats, als een winstgevende industrie voor de Weesinriohting,
maar als industriescholen waar bijna honderd van onze wees- S
jongens, ’t getal wisselt nu en dan af, deze handwerken leeren. j
Om nu ook, wat deze tak van werkzaamheid aangaat en wat j
hare finanoieele zgde betreft, onze vrienden volkomen op de j
hoogte te houden, hebben wg het noodig geacht tot nu toe aan Q
onze driemaandelüksohe rapporten toe te voegen alle cijfers van E
de bruto ontvangsten, die drukkerij en binderü opleveren. §
Wü meenen nu in deze korte mededeelingen onze vrienden
genoeg op de hoogte gebracht te hebben, hoe de zaken der
financien aan de Weesinriohting te Neerbosch worden behandeld.
We nemen uit het Doetinehernsch Weekblad het volgende over
van Ds. Kautzmann uit Dinxperloo; waaruit blijken kan, hoe
ook wülen Dr. Herman Francke denzelfden weg van beproeving =
heeft doorgemaakt, waarin wg ons sedert eenige weken op
Neerbosch bevinden. W
i
l
. J ,