HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 87

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 6.01 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

A-- T bmw .. ­. .~ . ~ .;~v .'·_;«'ia,é~§·§<·,f·; z: ïgzëk.
85
ln den beginne werden bijna alle weezen gratis opgenomen,
voor een enkele werd een bijdrage gegeven, en zoo deze kinde-
ren door diaconiebesturen werden gezonden, bestonden deze bg-
dragen meestal uit een of twee collecten, die men jaarlüks in
de kerk hield. Al spoedig hebben wij de schaduwzüde ingezien
· van deze vrijgevigheid, en daar de aanvragen tot opname van
ouderloozen vooral door diakoniebesturen en armvoogdüen zeer
toenamen, hebben wg den eisch gesteld, dat voor de kinderen,
waarover zij bg ons plaats zochten, jaarlijks datgene als büdrage
voor de Weesinrichting moet gestort worden, wat zij, wanneer
de kinderen op hun dorp bleven en daar werden uitbesteed, voor
hen moeten betalen. In de laatste tien jaren hebben we het zelfs,
Y om alle bedrog te voorkomen, noodzakelük geacht, een broeder
te benoemen, die alles nauwkeurig onderzoekt op de plaats zelf,
; vanwaar de aanvraag voor plaatsing van weezen tot ons komt
a en de geldelijke zaken in orde brengt, nl. het vaststellen van de
bijdrage, die moet gegeven worden, eer dat de opname geschiedt.
, Deze bijdragen zün nooit als verpleeggelden beschouwd, maar
_ steeds als giften aan de Weesinrichting en daarom vindt men
j al deze gelden, zelfs de kleinste bijdragen niet alleen in onze
boeken verantwoord maa.r ook in onze driemaandelüksche rappor-
l ten onder de giften opgenomen.
l In deze driemaandelijksche rapporten is verder alles verant-
woord, wat wij ontvangen, ook de opbrengst van wat vervaar-
{ digd wordt door onzen Mr. timmerman en ten voordeele van de
Weesinrichting wordt verkocht. Dit wordt dan onder de bena-
,` ming houtwaren vermeld. Ook wordt daarin de opbrengst vermeld
‘; van al wat verkocht wordt van onze boerderij. Men kan daarin
r vinden posten voor rogge, tarwe, een kalf, een veulen, enz. Zelfs
’ wanneer de spanen verkocht worden van de klompenmakerü, vindt
. ge de opbrengst er van in ons verslag met die van houtwaren,
‘ rogge, tarwe, veulens en kalveren, onder de giften opgenomen.
' We hebben gemeend dit aldus te moeten behandelen om zooveel
I mogelük aan het groote publiek te toonen, dat wij in den wee- .
F zenarbeid op Neerbosch zorgen voor de kleintjes en er niets ver- j
{ loren gaat. *
, De drukkerij, die in 1870 aan de Weesinrichting is verbonden ‘
"` geworden, stond in het begin geheel op zich zelf. We hebben
nooit voor de oprichting van eenigen tak van industrie of liever
industrieschool, want het zgn de plaatsen waar de weezen hun
handwerk leeren, gelden van de Weesinrichting gebruikt, welke
als giften en büdragen voor kinderen waren gegeven. Al deze ·
werkinrichtingen zün opgericht zonder dat de kas daardoor werd
bezwaard. Zoodra de drukkerij zich zelf betaald had en er baten
konden vloeien in de kas der Weesinrichting, zün deze geheel
ten goede van de verzorging en opvoeding der weezen aangewend.
De geheele drukkerü met alle materialen, de duurste snelpers,
die we hebben, kost nog geen 4000 gulden, is uit de overwinsten `
betaald. Daarenboven is uit de voordeelige saldo’s nog een som er
van ruim 210.000 gulden in de kas der Weesinrichting gestort. j
t