HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 85

JPEG (Deze pagina), 898.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.09 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

”E
t
t
Q Overgenomen uit Het Oosten van 9 Augustus:
· tf De afgeloopen week ontvingen we een vriendelük schrüven
van een belangstellende in den Weezenarbeid, met het verzoek,
è of WU in de Weezenkroniek nog eens iets duidelijk uiteen wil-
den zetten en aan de lezers een en ander mededeelen over
den linanciëelen toestand van de Weesinrichting. We willen aan
dit verzoek zeer gaarne voldoen, ofschoon wü zouden kunnen
F volstaan met te verwüzen naar hetgeen hierover reeds dikwerf
j in dit blad en ook in het boekwerk, dat op ons 25·jarig jubile
’,* is verschenen onder den titel: Net myf en twintig jaren, is ver-
meld. Doch ik vrees dan weder, en de ervaringen van de laatste
· { weken hebben mij hierin zeer versterkt, dat degenen, die vol
op- en aanmerkingen zgn over den Weezenarbeid te Neerbosch,
’j' veel liever gelooven de leugens, die anderen verbreiden, dan zich
de moeite te geven om de zaak nader te onderzoeken. En daarom,
5 ofschoon het wellicht voor velen niet aangenaam is hetzelfde te
lezen, dat we reeds zoo dikwerf hebben medegedeeld, mogen
‘ we niet nalaten aan het verzoek van dezen vriend te voldoen in
C de hoop, dat men ten laatste zal ophouden leugens te gelooven
{ of ten minste er toe zal komen niet mede te werken aan de
u verbreiding daarvan. De Heer zegt toch in Zün Woord: ,,Met
welk oordeel gn anderen oordeelt, zult gij geoordeeld worden/’
en dit geld zeker in de eerste plaats het kwaadspreken.
1 By den aanvang van onzen weezenarbeid hadden wh niets voor
gt de ouderloozen dan de belofte, dat God een Vader der weezen
Y is. We zün dan ook met geen kapitaal begonnen, maar met het
ii, geloof aan deze heerlijke belofte. Uit onze verslagen kan blijken,
! hoe Hij, die der weezen vader is, ons van den beginne af op
. merkwaardige wüze van het noodige heeft voorzien. Het waren
% echter alleen kleine giften, waarmede we verblüd werden. We
herinneren ons niet eene gave, vóór het jaar 1870, die meer
bedroeg dan f 500 en deze gift was gegeven met de büzondere ·
bestemming voor den bouw van een weeshuis te Neerbosch, met
· het büschrift: ,,Een anker voor het nieuwe huis/’
I! In de eerste jaren leefden WU van den eenen dag tot den
1 anderen. Maar zelden gebeurde het, dat er ’s Maandags zooveel
in kas was, dat wij hiermede de week rond konden komen. En
. ontelbare malen is het gebeurd, dat wü des morgens nog niet
zooveel geld hadden voor de weezen om te kunnen betalen wat .
dien dag noodig was. Het is zelfs voorgekomen, dat geld en g
ook voedingsmiddelen, waar wg biddende waren dat de Heer
l