HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 84

JPEG (Deze pagina), 850.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.10 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

82 *‘
buiten," opdat het licht ook hier gezien moge worden. Zooveeli
als UEd. mij er zendt, zal ik ook verspreiden.
Nogmaals mijn innige dank, in ’t bijzonder ook voor de _.§
gastvrijheid gedurende de verloopen Pinksterdagen. Hoe goed Q
was het mij, bij UEd. te mogen vertoeven; ’t was mij alsof ;á
ik bij vader en moeder wederom tehuis was. ’
Neen, nooit zal ik het goede vergeten, dat ik bij U mocht ;
ondervinden. Mijn stille bede is dan ook: Heere! zegen de E
verzorgers der weezen. Geef hun lust, moed en kracht tot den
arbeid, waartoe Gij hen geroepen hebt. A · gj
Ontvang mijn dank en de welmeenende groete van
Uw. {Zw. dien. en OurZ­wees
Boimn, 27 Juli 1893. ` Z. W. KEIJSER. ’_
àà ll
i
EEN STEM UIT AMERIKA.
Een oude Christen, de heer C. Witman Sr. te Grand­Rapids:
die in 1886 en in 1888, tijdens zijn verblijf hier te lande, ,`Er
vele malen de Weesinrichting bezocht, schrijft het volgende: li
Met diepe verontwaardiging heb ik in onderscheidene nieuws- if
bladen veel gelezen tegen den heer Van ’t Lindenhout. Het
schijnt wel, dat een samenrotting uit de hel zich heeft opge- 5
maakt om die edele familie door het slijk te halen. Ik hoop,.
dat die onverlaten hun gerechte straf niet zullen ontgaan en· ‘
daardoor tot nadenken zullen gebracht worden. Innig was ik i
er over aangedaan toen ik zag hoe de bladen, zoowel hier- l
als in Nederland, de laffe, brutale, gemeene beschuldigingen ‘
van zulke ondankbaren hebben gepubliceerd. Beschuldigingen
tegenover een man, zoo edel, liefderijk en christelijk als de
heer Van ’t Lindenhout, die het middel is geweest, dat zoo- jl
veel verwaarloosde, uit ellende opgeraapte kinderen tot nut-
tige leden der maatschappij zijn geworden. WVat mij ook vooral ,7,
trof was, dat sommigevan die beweldadigden nog tot de ver-
guizing hebben medegewerkt, .
Ik wensch van harte, dat de Heere, Van ’t Lindenhout mag
sterken en staande houden in dezen beproevings_weg. Hij is.
een man die weet, waar in deze alleen hulp en ondersteuning /
te vinden zijn. Innige deelneming gevoelik voor hem in dezen
zwaren weg en ik verheug er mij dan ook over dat alle `
weldenkende Christenen, zoowel hier als in Nederland hem« l
zullen gedenken in den gebede. 1
Een familie die zoo verguisd wordt voorde geheele wereld, _
heeft ook veel steun en opbeuring van ware vrienden noodig..
GRAND Ruins, 18 Juli ’93. C. WITMAN Sr.