HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 83

JPEG (Deze pagina), 809.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.00 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

, » Law -‘‘ _.
l
gt ei
i Deze bekentenissen, M. de R.! meende ik mijnen stadge·
* moeten te moeten doen, ove1·tuigd dat zij mij dit niet euvel
zullen duiden en omdat een achtjarige ondervinding mij eenig
recht van spreken geeft.
Met achting en dankzegging voor de plaatsing heb ik de
·eer te zijn:
UEd. dw. dr.
Zaamlam, 22 Juni ’93. B. H. KORFKEB.,
Hoofd e. sch.
P. S. Mij is gevraagd, waarom mijnheer Van ’t L. de zaak
I der beschuldiging niet voor den rechter brengt. Ik antwoord
5 hierop, dat de geheele weesinr. van ’t begin tot nu toe een
j« ·glazen huis geweest is. Aan tegenwerking heeft het nooit
` · ontbroken. Verantwoording is altijd gedaan, elkjaar opnieuw.
i Een enquête-commissie ware gewensoht, en een rechterlijke uit-
V spraak; maar ook alleen voor het publiek dat N. niet kent,
l' want zij die zich voor de zaak interesseeren kunnen alles we-
i ten, alles nagaan.

jl, Geacále Blqfnkeer en Mev¢·0uw!
Q Hoe diep was mijn gemoed terneergeslagen, toen ik voor
ïg «eenigen tijd moest vernemen hoe UEd. beschimpt en belas-
j terd werd. Langer, dan 14 dagen is het geweest, dat mijn
j kostmenschen niet wisten wat er aan haperde, maar dank
l zij de Weleerw. Heer Ds. Baljon, voor zijn heldhaftigen eer-
; waardig schrijven.
ï Acht jaren mocht ik bij UEd. een onderdak vinden. Daar
W ik vroeg mijn ouders door den dood moest missen, scheen
l alles hopeloos voor mij zijn. Doch de Heer, de Vader der
j weezen ontfermde zich mijner, zoodat ik op mijn elfde jaar
U een tehuis bij UEd. mocht vinden. Treurig ware het voor j
(" mij geweest, indien ik bij UEd. geen tehuis had ontvangen.
‘ Beter dan vader en moeder voor mij hadden kunnen zorgen,
hebt U voor mij gezorgd. Lezen, schrijven, rekenen en boven
dat een heerlijk vak, hebt U mij laten leeren. Naast de11
Heer aan UEd. mijn hartelijke en innige dank. De ontfermer
schenke U zijn zegen voor ’t goede, dat U aan mij bewees.
Ook Mr. Van Yperen zij mijn innige dank voorde trouwe
zorg dien hij voor mij droeg en verder aan allen die het goede
‘, voor mij zochten.
. Ik had alles kunnen denken, maar nooit had ik kunnen
gelooven, dat er zulk een laaghartige geest leefde; deze krijgt
ook gehoor hier in ’t achterland (Borne, Overijsel.)
Indien het mogelijk is, zend mij Ustemmen van binnen en
6