HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 81

JPEG (Deze pagina), 843.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

1
= · 79
bladzijden vol geschreven heeft en deze door honderden per-
sonen duur betaald zijn en met inspanning gelezen, al degenen,
die zoo luid rumoer gemaakt hebben, zoover ons bekend is,
niet één steentje hebben aangedragen tot voltooiing van het
Ziekenhuis. Toch zal het spoedig, zoo wij hopen, door de
{ ouderloozen die ziek zijn, kunnen worden betrokken en de
, kranke weezen, ten spijt van allen tegenstand hier een toe-
vluchtsoord vinden onder liefderijke verzorging,
We laten hier nog volgen, wat onze oude vriend Korfker,
hoofd der Christelijke School te Zaandam reeds enkele dagen
. na de verschijning van de brochure in de Zaanscáe Caumvzzf
x schreef:
Jüjnáeer {Ze Rarlacöeurf
’ Vergun mij s. v. p. een plaatsje in Uw blad voor het vol-
gende, betreffende de ,,Weesinrichting te Neerbosch."
i Gedurende acht jaren ben ik op de inr. als onderwijzer
I werkzaam geweest en meen tamelijk wel op de hoogte te zijn
2 van den toestand, die al zeer veranderd moet wezen, zullen
haar zooveel vlekken worden getoond, als die, waarmee zij,
ä; volgens velen, dezer dagen moet bedekt zijn.
_ Den heer Van ’t Lindenhout en zijn gade heb ik om huns
j werks wil, altijd groote achting toegedragen. Onder het per-
‘ soneel en de weezen gevoelde ik mij zeer thuis en van allen
lp ondervond ik veel liefde. Het aantrekkelijkst van alles vond
jl ik de weezen, doordien zij immer met hun spel, hun vroolijk-
; heid en genegenheid de onderwijzers blijken van tevredenheid
1 gaven en menigmaal dacht ik: nergens toch vindt men zoo-
I veel ongedwongenheid, zooveel blijheid.
er De directeur en echtgenoote leefden geheel voor hun zaak.
Wat zij konden deden zij, om alles goed te doen marcheeren
en ten allen tijde toonden zij voor hun werk ten volle bere-
kend. Het personeel arbeidde met trouw en er werd vrucht
gezien op den arbeid. Ik heb er weezen zien komen die goed
T gevormd de inr. weer verlieten. Van hongerlijden was nooit
- sprake, het eten en drinken was van dien aard, dat de be-
zoekers altijd opgetogen stonden over dat ,,goed en gezond
|‘ uitzien" der kinderen. Ronduit durf ik dan ook verklaren:
g dat de behandeling der gezonde en der zieke weezen zeer
> goed was;
l` dat een goed burger zijn zieke kinderen geen betere behan-
l deling kon geven;
dat het onderwijs zoo goed was als het wezen kon, en het
,,hoofd der school" voor zijn taak uitstekend bekwaam, on-
l danks zijn groote lichaamszwakte;
jj ,,dat er voldoende ligging was;
J i .