HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 8

JPEG (Deze pagina), 918.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

6
niet alleen te kunnen dienen, maar ook nog te kunnen geven, j
en waar wü onze weezenvrienden feestelijk hebben ontvangen,
de kas der Weesinrichting daar nooit een halven cent aan heeft
behoeven te betalen. Op dezelfde wüze hebben onze oudste
medearbeiders allen gediend en ook de later aangekomenen gaan E
gaarne in hetzelfde voetspoor. 5
Verder schrijft de heer Van Houten nog (wij schrijven letterlijk · l
af): "Natuurlük wil ik die schade, (ml. het bedrag van zyeze . j
geêvzzprovzseerde rebemhg), op welke wüze dan ook vergoed zien. i
,,Het zal geheel van u afhangen, of ik daartoe gebruik zal moeten r
maken ,,van deze brochure." Hieruit ziet men dus: de heer Verve
Hozzteaz moet en 1027 geld hebben.
Waar wij reeds herhaalde malen in de Weezenkroniek schre-
ven, dat geen weezen meer konden opgenomen worden, omdat ·
de huizen te klein waren voor het getal verpleegden en de aan-
drang der vrienden benevens de ellende der weezen ons toch
hebben bewogen uit medelijden deze op te nemen, is mij van ,
terzijde ter oore gekomen, dat de heer Van Houten met zün
. meetsnoer ter sluiks de slaapzalen heeft opgemeten en de ruimte {
in cijfers gebracht. Hij kan hiermede geen ander doel hebben,
dan het geneeskundig staatstoezicht te noodzaken aanmerking te E
maken op de overbevolking der weeshuizen, die ons dan moet
dwingen hiertegen maatregelen te nemen. Wanneer dit geschiedt
blijft er geen andere uitweg over dan de ongelukkigen, die een
toevlucht gevonden hebben op Neerbosch, terug te zenden naar {
de plaats van waar zij kwamen en hen van den zegen te be-
, rooven, die zij door de opvoeding te Neerbosch zouden kunnen
genieten. Indien dit vermoeden bewaarheid wordt, wat moet er
dan van deze ongelukkigen worden, waarvan velen zelfs geen
tehuis meer zullen vinden.
Reeds met de jaarvergadering in juni van ’t verloopen jaar is
besloten twee nieuwe weeshuizen te bouwen en door eene tom-
bola zonder nieten de eerste büdragen voor deze zaak te ver-
. krijgen. Het eenige wat ons nu overblijft is dit, de zaak zoo J
spoedig mogelijk ter hand te nemen en we vragen daarvoor j
correspondenten aan alle plaatsen. Waar de booze aldus woedt I
laat daar de Christelijke liefde toonen, wat zü kan en vermag. g
Giften voor dit bouwfonds zullen evenzeer in dank worden ont- jj
vangen. Wie heeft geen medelijden met kinderen, die op deze l'
wijze gevaar loopen door den heer Van Houten van het gastvrij
Neerbosch te worden verdreven. n
We zün zeer blijde, dat er, nu de winter voorbij is, met kracht
kan gewerkt worden aan ons Ziekenhuis, waaraan de ruimste
lokaliteiten worden verbonden, om onze zieke weezen een goede
plaats te geven. Zooals wij reeds eenige malen schreven, is het
thans in gebruik zünde ziekenhuis door de toeneming van de
bevolking onvoldoende en het zou mij niet verwonderen, of er
zullen in de brochure van den heer Van Houten, als deze het _.
licht mocht zien, eenige romantische verhalen voorkomen over
zieken en ongelukkigen, misschien wel stervenden, ofschoon onze
i·‘.­· ; -. ···» ·.-· e ~z· >·· = ·· t *"i"'ï *`ï‘“`""rrr