HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 79

JPEG (Deze pagina), 809.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

K _ , ,.».·¤u:..«;.;,·t;...­·;; ; ·S.¤e.;
l
77
weest zijn, dat ik niet op verkeerde wegen ben gekomen. Het
is mijn vurige wensch, Vader en moeder Van ’t Lindenhont,
_ dat de Heere God u bescherme in deze donkere dagen en ik
dank er mijn God voor dat de donkere wolken, die zich boven
uw hoofd hadden saamgepakt weder beginnen af te drijven.
U bij voorbaat dank zeggende voorde plaatsing van dit brieüe j
noem ik mij uw dankbare oudwees, I
JOUKE VAN NETTEN. .
l W aarde Mjháeer Van ’t Llmlenáozttf
Indien UED. er geen bezwaar in mocht zien, dan verzoek
ik U beleefd, de hieronder volgende regelen in De Kleine
` Courant te willen plaatsen.
Alam al/en, [lie belang stellen in ele opvoerling
zler oztrlerlooze lclmleren te Nee¢·ö0scá.
T ‘ Ondergeteekende, oud-verpleegde te Neerbosch, de vergade-
ring van oud­weezen te Amsterdam bijgewoond hebbende, en
· op enkele punten niet naar behooren getuigd hebbende, zich
· , thans bewust zijnde, zijn plicht verzuimd te hebben, acht zich .
verplicht langs dezen weg zijne pleegouders, nl. den Heer en
° Mevr. Van ’t Lindenhout ten zijnen opzichte openlijk in hunne
» eer te herstellen, en legt tevens de verklaring af, dat het hem,
‘ . tijdens zijn tienja1·ig verblijf aldaar, nimmer aan iets ontbre-
ken heeft, en hij ook nimmer eene onverdiende straf heeft
ondergaan, en zich deze ook niet van anderen bewustis; dat
, _ de opvoeding, zoowel op maatschappelijk als op godsdienstig
gebied in alle opzichten volkomen naar zijn genoegen is ge-
weest; dat hij zich over zijne tegenwoordige maatschappelijke
positie tegenover vele andere werklieden gerekend, niet te bekla-
gen heeft en dat dit tevens is voortgesproten uit het goede
, fondament in hem te Neerbosch gelegd. Dit alles tezamen ge-
nomen, gevoelt ondergeteekende zich verplicht openlijk zijn
dank te betuigen aan den Hee1· en Mevrouw Van ’t Linden-
hout en hunne familieleden en alle helpend personeel, voor
de goede en humane behandeling, tijdens zijn tienjarig ver-
blijf in de inrichting ondervonden. Mochten dagbladen, van
welke richting ook, het van belang achten, dit over te nemen,
zoo zal het ondergeteekende zeer aangenaam zijn.
J. H. ISRAEL.
Oud­wees van Neerbosch.
Amsterdam, 24 Juli 1893.