HomeNeerbosch' WeesinrichtingPagina 78

JPEG (Deze pagina), 726.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.07 MB

PDF (Volledig document), 97.34 MB

l
76
Na groete van de hier zijnde oud­weezen, die allen met
dit schrijven instemmen:
A. J. BAZUIN.
J. WIARDA.
J. BAZUIN. ­
D. GROSMAN.
A. O. WAGENAAR.
W. H. DE RUIJTER.
G. W. DE RUIJTER.
JOHAN WIARDA.
H. NIEVEEN.
A. VAN STAVEREN. 1
Het volgend schrijven ontvingen wij uit Enschede:
· Enscnnná, 21 Juli 1893.
1I[g7`¢záec¢·/
Zeer aangenaam zou het mij wezen het onderstaande in de ·
courant op te nemen. Het betreft de zaak van de Weesinrich­
ting te Neerbosch. Daar ik zelf zeven jaar in de inrichting i
heb vertoefd, dunkt het mij, dat ik wel een woordje mee mag · _
zeggen. Met verontwaardiging heb ik gelezen, wat mijne ge-
liefde pleegouders wordt ten laste gelegd. Zeven jaar heb ik '
bij u doorgebracht en als men mij vraagt: hoe zijt gij behan­ ·
deld geworden, dan zeg ik: iedere vader en moeder mocht ‘ .
wenschen, dat, wanneer zij kwamen te sterven, hunne kinde
ren op Neerbosch konden verzorgd worden. Over het eten
heb ik nooit te klagen gehad. Ik ken huisgezinnen waar men , j
niet krijgt wat op Neerbosch wordt voorgezet, en wat het
straffen betreft, wat vader is er, die zijn kinderen niet bestraft,
wanneer ze kwaad doen. Ik heb ook wel straf gehad, maar
ik ben mijnheer Van ’t Lindenhout nu nog dankbaar voor het
weinige en zachte van zijn straffen. En dit weten allen dat ,
wanneer op Neerbosoli gestraft wordt, dit is tot verbetering
en uit liefde, opdat de weezen niet later tot iets ergers over-
gaan. Ik moet bekennen dat ik den pleizierigsten tijd op Neer-
bosch heb doorgebracht. Ik kan er niet mijn verstand niet
bij dat er nog oudweezen gevonden zijn, die ondankbaar zijn
jegens den heer Van ’t Lindenhout, die toch niets anders met
ons voorhad dan ons welzijn. Ik verklaar, dat zoo ik nietop
Neerbosch geweest was, van mij nooit iets goeds was gewor-
den en daarvoor betuig ik door dezen mijn innigen dank aan
Vader en Moeder Van ’t Lindenhout, waar zij het middel ge-